Positief resultaat BSO Bus enquête

29 juli 2021

Positief resultaat BSO Bus enquête

In de afgelopen maanden heeft het Waarborgfonds in opdracht van de convenantpartijen een enquête uitgezet onder de BSO-Bus gebruikers. Getoetst is of kinderopvangorganisaties die gebruik maken van de BSO Bus zich houden aan de afspraken uit het convenant. Onder andere de vastgelegde veilige routes en de rijvaardigheidsbewijzen zijn gecontroleerd. Uit de resultaten blijkt dat de geselecteerde organisaties het belang van deze afspraken inzien en hier gezamenlijk de schouders onder zetten.

De uitkomst is in een geanonimiseerde rapportage door de sectororganisaties deze maand ter beschikking gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. We zijn in afwachting van een formele reactie.

Gerelateerde dossiers Personenvervoer