Nieuwsbericht

Wijzigingsbesluit Voorschoolse educatie gepubliceerd

Op 16 oktober jl. is in de Staatscourant het Wijzigingsbesluit Voorschoolse Educatie gepubliceerd. Het voorgenomen beleid over de uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie (VE) en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker is daarmee definitief.

Urenuitbreiding
Vanaf 1 augustus 2020 moet het VE-aanbod voor peuters tussen 2,5 en 4 jaar minimaal 960 uur bedragen. Als kinderen jonger dan 2,5 jaar gebruik maken van VE, dan tellen die uren niet mee voor de 960 uursnorm.

Pedagogisch beleidsmedewerker VE
Vanaf 1 januari 2022 moet elke VE-locatie een pedagogisch beleidsmedewerker inzetten. Deze pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt en implementeert het VE-beleid en zorgt voor de coaching van de pedagogisch medewerkers VE. De pedagogisch beleidsmedewerker kan naast het coachen ook groepstaken VE uitvoeren. In dat geval moet zij uiteraard voldoen aan de beroepskwalificatie-eisen die voor een pedagogisch medewerker VE gelden. De aanbieder geeft in het beleidsplan aan hoe de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker in de VE wordt ingevuld en hoe dit bijdraagt aan de kwaliteit van VE.

Voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de VE geldt een minimum aantal uren: 10 uur op jaarbasis per kind met een VE-indicatie. Deze uren mogen binnen een locatie met meerdere VE-groepen flexibel worden verdeeld over de groepen. Het totaal aantal uren binnen een organisatie mag niet flexibel worden ingezet over verschillende locaties. Onze inzet op een urennorm per houder is niet overgenomen.

De opleidingseisen voor de pedagogisch beleidsmedewerker in de VE zijn gelijk aan die van de pedagogisch beleidsmedewerker in de reguliere kinderopvang.  Daarmee heeft het Ministerie van OCW ons uitdrukkelijk verzoek gehonoreerd om voor de beroepskwalificatie-eisen aan te sluiten bij de Cao Kinderopvang en Cao Sociaal Werk.

Inzet BK grotendeels gehonoreerd
Bij de internetconsultatie over het concept-wijzigingsbesluit (begin 2019) heeft BK de nodige input geleverd. We hebben onder meer ingezet op:

  • flexibilisering van de startleeftijd en het aanbod;
  • een overgangsjaar c.q. een jaar uitstel van invoering van de uitbreiding van uren;
  • bijstelling van de urennorm voor de pedagogisch beleidsmedewerker;
  • een verdergaande mogelijkheid voor maatwerk bij de inzet van hbo-niveau;
  • flankerende maatregelen voor de implementatie.

Ook hebben we destijds forse kritiek geuit op de raming van de administratieve lasten en de inschatting van extra regeldruk. Onze inzet is door OCW serieus opgepakt en heeft tot wijzigingen van het concept geleid. In de toelichting van het Wijzigingsbesluit worden die wijzigingen door OCW benoemd.

Ondersteuningstraject
Binnen het Ondersteuningstraject VE, dat we samen met Sociaal Werk Nederland uitvoeren, zijn onlangs twee Handreikingen gepubliceerd over de urenuitbreiding. In 2020 zal het Ondersteuningstraject zich richten op de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de VE.

Voor- en Vroegschoolse Educatie