Nieuwsbericht

Onderzoek implementatie maatregelen VE en GOAB-middelen

In september en oktober worden alle gemeenten en alle aanbieders van voorschoolse educatie (VE) benaderd met een digitale vragenlijst. Het gaat om een monitor naar de implementatie van de twee nieuwe maatregelen voor VE: de uitbreiding van het aanbod naar 960 uur per 1 augustus 2020 en de inzet van medewerkers met Hbo-niveau per 1 januari 2022. Ook de besteding van de middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) wordt gemonitord.

Kernvragen voor het implementatieonderzoek zijn: hoe verloopt de implementatie van 960 uur VE voor doelgroeppeuters, op welke manier(en) geven VE-aanbieders vorm aan de urenuitbreiding en welke (on)verwachte effecten heeft de invoering van 960 uur VE voor gemeenten, VE-aanbieders en ouders? Kernvragen vanuit het bestedingsonderzoek zijn: welke middelen worden door gemeenten ingezet voor GOAB en waarvoor worden de verstrekte middelen door de VE-aanbieders ingezet?

Uitvoerder van het onderzoek is het consortium van Sardes, Oberon en Cebeon. Zij doen dit in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ministerie van OCW.

Een goede respons is belangrijk om een zo goed mogelijk beeld van de implementatie van de 960 uur VE voor doelgroeppeuters te krijgen. BK roept haar leden op mee te doen aan dit onderzoek.

Meer informatie over deze monitor vind je in de bijlage.