Verzamelbrief kinderopvang naar Tweede kamer

13 maart 2018

Verzamelbrief kinderopvang naar Tweede kamer

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft op 8 maart jl. een verzamelbrief kinderopvang naar de Tweede kamer gezonden. In deze brief informeert zij de Kamer onder meer over een aantal IKK maatregelen.

Vaste gezichten
Met betrekking tot het ‘vaste gezichten criterium’ geeft zij aan ‘in gesprek te zijn met GGD GHOR en VNG, waarbij er overeenstemming is over het feit dat er situaties zijn die niet door de houder voorzien hadden kunnen worden.’ Daarbij vermeldt zij expliciet dat vakantieverlof, studieverlof en langer durende ziekte geen onvoorziene situaties zijn. Van Ark is van plan de Beleidsregel werkwijze toezichthouder hierop aan te passen en vraagt gemeenten en GGD’en vooruitlopend hierop in de geest van deze afspraak te handelen. Brancheorganisatie Kinderopvang laten weten zich niet te kunnen vinden in deze strikte uitleg van het vaste gezichtencriterium. Want ook met voorziene omstandigheden is het roosteren conform het vaste gezichten criterium niet altijd mogelijk.

Buitenruimte
Goed nieuws is dat de eisen aan de buitenruimte blijven zoals ze nu zijn. BK heeft samen met de andere Convenantpartijen steeds gemeld dat de huidige formulering van de eisen aan de buitenspeelruimte niet tot problemen of onduidelijkheden leidt. Van Ark heeft op grond daarvan besloten de beoogde wijziging per 1 januari 2019 niet door te voeren.

Pilots Innovatie Opvang
In haar brief zegt Van Ark een heroverweging te maken met betrekking tot de timing van de pilots Innovatieve Opvang. Zij vindt de omstandigheden in de sector dusdanig dat zij een succesvolle uitvoering niet mogelijk acht. Zij wil ten tijde van de evaluatie van de Wet IKK bekijken op welke kwaliteitseisen de pilots IKK gewenst zijn. BK vindt het uitstel van de pilots onacceptabel en heeft dit in het Bestuurlijk Overleg met SZW al laten weten. Doorontwikkeling en vernieuwing is immers één van de pijlers onder het Akkoord IKK.

Overige onderwerpen
Samenvatting Inspectierapport
Per 12 april as. komt in het LRK bij het inspectierapport een samenvatting beschikbaar. Het doel daarvan is dat ouders makkelijker – in één oogopslag- inzicht krijgen in de bevindingen van de inspectie. BK heeft gepleit voor uitstel van de invoering hiervan totdat mogelijk is om direct door te klikken op bevindingen. De staatssecretaris houdt vast aan de invoering in april.

Verder komen in de verzamelbrief aan de orde: a. aanbieding resultaten onderzoeken inzake de bestuursafspraken ‘een aanbod voor alle peuters’; b. geen landelijke ondersteuning van gemeenten mogelijk om te bepalen of ouders geen recht hebben op KOT; c. aanbieding brochure over alternatieve ouderraadpleging.

De verzamelbrief aan de tweede Kamer vind je hier

Gerelateerde dossiers IKK