Uitwerking vaste gezichtencriterium door GGD en VNG leidt tot onhaalbare eis

19 december 2017

Uitwerking vaste gezichtencriterium door GGD en VNG leidt tot onhaalbare eis

De VNG en GGD GHOR hebben een uitwerking voor het vaste gezichten criterium gemaakt, die als basis dient voor de inspecties en de handhaving. In hun gezamenlijke document wordt  aangegeven dat de vaste beroepskracht op de dag ingeroosterd moet zijn en dat het aan de inspecteur is om te beoordelen of – gezien de context – bijvoorbeeld 7 of bijvoorbeeld 8 uur dan voldoende is. Over het tweede onderdeel van de eis zijn VNG en GGD GHOR eensgezind: het ontbreken van het ‘vaste gezicht’ tijdens ziekte en vakantie wordt aangemerkt als een overtreding. Daarbij wordt aan GGD’en geadviseerd om de omstandigheden goed en volledig in het rapport op te nemen. Aan gemeenten is het advies deze omstandigheden mee te wegen bij de afweging of er sprake is van overmacht en bij het besluit of er al dan niet handhavingsmaatregelen worden ingezet. Afwezigheid van de vaste beroepskracht, om welke reden dan ook, betekent volgens GGD GHOR en VNG dus een overtreding die in het rapport wordt opgenomen, met alle consequenties van dien.

Wij verbazen ons over deze interpretatie en wij vinden de uitvoering onwerkbaar. Inhoudelijk gezien is dit een veel strengere en stringentere uitleg van de vaste gezichten maatregel dan onder de huidige wet: daar gelden uitzonderingssituaties, waaronder ziekte en verlof. Buiten de wijziging voor baby’s (van drie naar twee vaste gezichten) is het niet de bedoeling geweest om de uitvoering van het vaste gezichten criterium strenger te maken. We nemen dan ook krachtig afstand van de uitwerking door GGD GHOR en VNG. Naar onze mening verwordt de maatregel tot een doel op zich, in plaats van dat het vaste gezichten criterium wordt ingezet als één van de randvoorwaarden voor pedagogische veiligheid en geborgenheid. Met hun interpretatie gaan GGD GHOR en VNG voorbij aan de intenties van de convenantpartijen, waaronder de wetgever zelf.

Los van de zwaarwegende inhoudelijke bezwaren is deze interpretatie van de maatregel volgens ons niet uitvoerbaar. Op groepen waarin baby’s komen zou dan alleen nog maar met twee fulltimers kunnen worden gewerkt, die nooit tegelijkertijd ziek of met verlof kunnen zijn.

In 2018 gaan wij de toetsing en handhaving van deze en andere IKK maatregelen scherp monitoren.

Het document van VNG en GGD GHOR vind je hier