Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor de beroepskrachten die worden ingezet op de 24/7 noodopvang?

Het principe van noodopvang is, dat dit met gesloten beurzen gebeurt. Tevens blijft het uitgangspunt dat de 24/7 noodopvang op vrijwillige basis gebeurt (wel betaald, niet verplicht).

Wij adviseren onze leden om bij het regelen van de arbeidsrechtelijke kant van 24 uurs opvang de Arbeidstijdenwet (ATW) te hanteren. Van de ATW kan binnen de grenzen van de cao worden afgeweken (zie artikel 4.6 lid 1 en bijlage 5 Kolom A). Organisaties kunnen er ook voor kiezen om hiervan, met instemming van de medezeggenschap, af te wijken middels een collectieve regeling binnen de grenzen van bijlage 5 Kolom B. Zie hiervoor artikel 4.6 lid 2 uit de cao.

Daarbij adviseren wij onze leden ook zoveel mogelijk hun medezeggenschap hierin te betrekken. Dat vergroot het draagvlak onder medewerkers en zorgt ervoor dat maatwerk per gemeente mogelijk is. Wij zien dat medewerkers graag een steentje bij willen dragen en dat leden met hun medezeggenschap goede afspraken kunnen maken.

Verder regelt de cao in artikel 6.2 de werkurentoeslag. Volgens artikel 6.2 lid 2 ben je als werkgever niet verplicht om de werkurentoeslag over de eerste twee avonden in een kalenderjaar te betalen. En volgens lid 3 is de toeslag op maandag tot en met vrijdag alleen verschuldigd indien de werknemer zijn werkzaamheden begint voor 06.00 uur of eindigt na 20.00 uur.

Gelet op de huidige bijzondere situatie kunnen wij ons voorstellen dat kinderopvangorganisaties onder omstandigheden (samen met hun medezeggenschap) coulant omgaan met de toepassing van artikel 6.2 lid 2, afhankelijk van de specifieke situatie van de kinderopvangorganisatie. Sommige werkgevers doen dat al. De twee avonden waarover geen werkurentoeslag wordt betaald (‘wachttijd’), zijn ooit bedoeld voor activiteiten die ’s avonds plaatsvinden en die gezien hun aard horen bij de aard van het werk. In de bijzondere situatie waarin we nu zitten, vragen we echter iets extra’s van medewerkers. Met dit in het achterhoofd adviseren wij onze leden coulant met deze regeling om te gaan. Dit kan door de definitie van “avond” uit artikel 6.2 lid 2 zo in te vullen dat deze ‘wachttijd’ in het geval van noodopvang wordt gereduceerd tot 0 minuten. Op deze manier wordt de Cao nageleefd, maar wel met inachtneming van de bedoeling van dit artikel en de bijzondere situatie waar we nu mee te maken hebben. In normale tijden en omstandigheden vallen we dan weer terug op de oorspronkelijke afspraak.

Ten aanzien van artikel 6.2 lid 3 zien we geen aanleiding hier anders mee om te gaan. Het niet betalen van een toeslag als een uur of minder buiten de ‘dagspiegel’ (7:00 tot 19:00 uur) wordt gewerkt, is bedoeld om de uitvoeringslast te beperken. Dat houden we, zeker in deze tijd, graag zo.