Standpunten

Visie
Brancheorganisatie Kinderopvang zet zich in voor een sterke positie van ondernemers in de kinderopvang. Op onze agenda staan een aantal thema’s die onze leden belangrijk vinden ,mede omdat zij er tegenaan lopen bij het professioneel uitoefenen van hun vak. Dit zijn onze standpunten, waar wij ons in de lobby hard voor maken.

Financiering: passend, stabiel en toekomstgericht
Stabiliteit is voor kinderen, ouders, medewerkers en organisaties van belang. Dat kan alleen geboden worden in een organisatie met een gezonde bedrijfsvoering en met een verantwoord financieringssysteem voor de sector. Brancheorganisatie Kinderopvang streeft naar een stelsel van kinderopvang waarin alle belanghebbenden weer een evenwichtige bijdrage in de financiering hebben.

Gelijk speelveld voor alle ondernemers
Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich hard voor een gelijk speelveld voor kinderdagopvang, peuterspeelzalen en andere voorschoolse voorzieningen. Er moet voor alle ondernemers en op alle vlakken toetreding tot de markt zijn, er moeten eisen gesteld worden aan kwaliteit en veiligheid en er moet toezicht door inspectie en handhaving door gemeenten zijn.

Ruimte voor ondernemerschap
Kinderopvang is een A-merk en straalt ambitie uit. Dat moet niet alleen tot uiting komen in het kwaliteitskader, dat op initiatief van de Brancheorganisatie wordt ontwikkeld, maar óók in de wet- en regelgeving. Door de huidige gedetailleerde wetgeving is er te weinig ruimte voor flexibiliteit. Brancheorganisatie Kinderopvang zet dan ook in op vermindering van regeldruk en meer ruimte voor ondernemerschap en maatwerk.

Leges tot minimum beperkt
Kinderopvangorganisaties betalen leges aan gemeenten bij inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en bij verhuizing. Die bedragen staan niet in verhouding tot de te maken kosten én de inkomsten uit de Rijksbijdrage voor toezicht en handhaving. Brancheorganisatie Kinderopvang ziet leges als een belemmering voor een goed en divers aanbod aan kinderopvang en wil dat de heffing tot een minimum beperkt wordt. Van gemeenten verwachten wij daarnaast transparantie over de berekening van de hoogte van de leges, de gemaakte kosten voor inschrijving en de inkomsten uit de legesheffing.