SER-advies Kindvoorzieningen

BK is actief lid van VNO-NCW en MKB-Nederland, de meest gezaghebbende werkgeversorganisatie van Nederland. In overleg met Guusje Dolsma, die leiding geeft aan de beleidsteams van VNO en teammanager van Sociale Zaken hebben we vorig jaar afgesproken deel uit te maken van de VNO-delegatie in de SER voor de tijdelijke werkgroep Kindvoorzieningen. Felix Rottenberg en Emmeline Bijlsma maakten deel uit van de VNO delegatie, die geleid werd door Guusje Dolsma. Emmeline Bijlsma was lid van het onderhandelingsteam van de VNO. De speciale commissie van de SER die het advies voor de kabinetsformatie voorbereidde werd geleid door SER voorzitter Mariette Hamer en kende tevens werknemersvertegenwoordigers uit o.a. FNV en CNV  en zogenaamde onafhankelijke kroonleden. Het dagelijks bestuur van de SER heeft het advies van de commissie deze week bekrachtigd. Wij hopen dat het nieuwe kabinet het advies van de SER als leidraad zal nemen voor haar plannen voor de kinderopvang.

De SER schetst een wenkend toekomstperspectief waarin de kinderopvang toegankelijk is voor ieder kind, ongeacht of de ouders werken of niet, en doet daarmee recht aan de waarde van kinderopvang: zowel voor de arbeidsparticipatie en het welbevinden van ouders als het bieden van ontwikkelkansen aan ieder kind.

De kracht en kwaliteit van het huidige stelsel worden goed onderkend: we zijn een sector waar de interactie tussen profit en not-for-profit leidt tot keuzevrijheid voor ouders, diversiteit en kwaliteit van het aanbod en een innovatieve, wendbare kinderopvang. Dit zijn waarden die voor de lange termijn moeten gelden, aldus de SER.

De concrete voorstellen die de SER doet voor de komende kabinetsperiode vormen onomkeerbare nieuwe stappen naar de toekomst:

  • Het recht op twee dagen kinderopvang voor alle kinderen van 0-4, ongeacht of hun ouders werken of niet. Het belang van de kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen wordt hiermee (eindelijk) erkend. Gelukkig zet de SER hierbij in op 2 dagen ofwel 22 uur. Dit sluit aan bij de praktijk van de kinderopvang en geeft meer kans op een voorziening waar kinderen van werkende en niet-werkende ouders elkaar ontmoeten en samen opgroeien.
  • Een stevige kwaliteitsimpuls en twee dagen toegang voor kinderen (in ieder geval kinderen met een achterstand) tot de BSO;
  • Een verhoging van de toeslagpercentages met name voor de lage- en middeninkomens en realiseren van een aanzienlijke vereenvoudiging van de Kinderopvangtoeslag in nauwe samenwerking met de sector.
  • Aanpassing van de maximum-uurtarieven aan de kostenontwikkeling in de sector, inclusief een differentiatie van uurprijzen naar leeftijd van de kinderen. Deze herijking dient volgens de SER periodiek te gebeuren. Een pleidooi dat wij sinds de invoering van de wet IKK houden en dat nu in ieder geval door de SER wordt geagendeerd! Aanpassing van de toeslagtarieven is noodzakelijk voor de betaalbaarheid van de kinderopvang en om de huidige hoge kwaliteit te behouden.
  • Het SER advies erkent de unieke expertise en toegevoegde waarde van de kinderopvang. De kinderopvang, zo stelt de SER, heeft een eigen rol in het netwerk rondom het kind en is daarin gelijkwaardig aan haar partners. Kinderopvang is geen verlengde van de school maar heeft een eigen, zelfstandige waarde in het aanbieden van activiteiten die bijdragen aan de brede vorming van kinderen. Deze zelfstandige positie komt ook tot uitdrukking in het voorstel om de gemeente een rol te geven in het opstellen van huisvestingsplannen voor partijen rondom het jonge kind inclusief de kinderopvang, en om kinderopvang in schoolgebouwen een eigen bestemming te geven in een huurcontracten via de gemeente.

Uit alle voorstellen en overwegingen die de SER noemt blijkt dat de SER rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokken partijen en organisaties bij de Kinderopvang en met kennis van de sector. Daardoor is dit gezaghebbende orgaan erin geslaagd om ambitieuze stappen te schetsen die uitvoerbaar, haalbaar en realistisch zijn en waarbij continuïteit en behoud van kwaliteit voorop staan.

Felix Rottenberg en Emmeline Bijlsma

Wil je meer weten? Lees dan hier meer over de hoofdlijnen van het advies en het advies zelf.

Door:
10 juni 2021