Bijzonder teleurgesteld

Bijzonder teleurgesteld

Toen ik begin dit jaar aan het bestuur meedeelde dat ik in augustus naar de VS ga vertrekken had ik mezelf drie doelen gesteld, te bereiken voordat ik het stokje overdraag aan Magda: een cao akkoord (het onderhandelaarsakkoord staat geagendeerd voor de ALV) een goede vervanging van de vertrekkende bestuursleden (gelukt, ter besluitvorming op de ALV) en er uitslepen wat kan ten aanzien van de nieuwe BKR en de praktijktoets. Deze laatste doelstelling lijkt na vanmiddag verder weg dan ooit.

IKK was het eerste dossier dat ik anderhalf jaar geleden op mijn bord kreeg en voor Felix en mij was het erg duidelijk dat we vooral moesten inzetten op de BKR: het heetste hangijzer uit het akkoord. De meest ingrijpende maatregel met verregaande financiële consequenties voor ondernemers. We hebben vorig jaar Bureau Buitenhek ingehuurd en de resultaten van zijn onderzoek logen er niet om: gemiddeld stijgen de kosten van kinderopvanglocaties met ruim 7% door de nieuwe BKR , waar slechts 4,9% toeslag stijging tegenover staat. We hebben (toen nog alleen, de andere partijen steunden ons niet) een intensieve lobby gevoerd om de maatregel uit te stellen zodat er tijd was voor nader onderzoek. Dat bleek geen gemakkelijke opgave, maar uiteindelijk was het de minister zelf die het verzoek honoreerde.

SZW nam het onderzoek ter hand en voor de uitvoering werd SEO ingeschakeld. Wij zijn als veld partijen niet betrokken geweest bij de uitvoering van het onderzoek noch bij de keuze voor de methodiek, dat was voorbehouden aan een begeleidingscommissie waarin onafhankelijke experts zitting hadden. Wij hadden een plek in de klankborgroep waarin conceptrapportages werden voorgelegd. Vanuit die positie en later in bestuurlijke overleggen hebben we (samen met BMK en Boink) meermalen de gekozen methodiek ter discussie gesteld. SEO koos voor een theoretisch model, dat volgens ons niet een goede weergave geeft van de praktijk. Gezamenlijk hebben we gepleit voor een zogenaamde praktijktoets van de resultaten. Toen dat verzoek begin dit jaar niet werd gehonoreerd door SZW hebben we dat onderzoek zelf laten uitvoeren door Bureau Buitenhek. Het rapport vindt u hier.

De resultaten liegen er wederom niet om: op basis van de data van SEO komt Buitenhek opnieuw tot een gemiddelde kostenstijging van 7%, met uitschieters naar boven met name voor de kleine locaties. Dit rapport hebben we vorige week aangeboden aan de staatssecretaris en we hebben het vandaag in een gesprek toegelicht. We hebben het voorstel gedaan om dat verschil te laten compenseren in de toeslag. Immers, kinderopvangaanbieders zullen de prijsstijging moeten doorbelasten naar ouders en betaalbaarheid en toegankelijkheid staan voor ons en voor de ouderorganisaties voorop.

Binnenkort vindt besluitvorming plaats over de besteding van de 250 miljoen die in het regeerakkoord beschikbaar is gesteld voor de kinderopvang. Het voorstel van de gezamenlijke convenantpartijen is dat een deel daarvan gebruikt wordt voor de extra compensatie.

Helaas zijn wij niet optimistisch over de uitkomsten van dit gesprek gezien de reactie van de staatssecretaris. We zijn teleurgesteld dat er niet wordt geluisterd naar de zorgen van de sector. Dat een maatregel koste wat kost moet worden ingevoerd. Een maatregel waarvan naar wij vinden de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten en de inspanning.

Morgen staat er een gesprek met de woordvoerders van de politieke partijen gepland, als convenantpartijen trekken we gezamenlijk op om de resultaten van de praktijktoets onder de aandacht te brengen en te pleiten voor een compensatie van de 7%. We zetten - ditmaal gelukkig samen met de andere partijen - alles op alles om goed te laten doordringen tot de politiek dat dit zo echt niet kan als je betaalbare kinderopvang wilt kunnen blijven aanbieden.

Heidy Knol

IKK
Door:
05 juni 2018