Een impressie van de bijeenkomst Gastouderopvang

Een impressie van de bijeenkomst Gastouderopvang

Al aan het begin van de dag blijkt de bevlogenheid van de voorzitter Felix Rottenberg om invulling te geven aan belangenbehartiging van kinderopvang en gastouderopvang. De grote opkomst schept verwachtingen die hij waar wil maken.

Het is niet altijd zichtbaar wat er op de achtergrond gebeurt, maar duidelijk is dat de ambtelijke processen in Den Haag weerbarstig kunnen zijn. De Brancheorganisatie probeert daar steeds meer vooraf invloed op uit te oefenen. Van belang is dat de geest van nieuwe wetgeving in de ambtelijke uitvoering niet verzandt in schadelijke bureaucratie.

De agenda van de dag bevat veel onderwerpen. Invoering van wetgeving staat centraal. Het Personenregister Kinderopvang is een feit en langzaam wordt de impact duidelijk. Vooral over de richtlijn dat meer dan een half uur per 3 maanden aanwezigheid van andere volwassenen dan huisgenoten als structurele aanwezigheid wordt beschouwd waarvoor een VOG vereist is, bestaat verwarring. De geest van deze richtlijn, zo geven de DUO medewerkers terecht aan, is dat gastouders bewuster omgaan met aanwezigheid van anderen tijdens de opvang. Binnen deze richtlijn van een half uur valt echter niet alleen de buurvrouw die koffie komt drinken maar ook de schoolvrienden van oudere kinderen van de gastouders die thuis aan schoolopdrachten komen werken. Een letterlijke interpretatie van de richtlijn dwingt tot veel VOG aanvragen en een beperking in het sociale leven van gastouders. Van groot belang dat bij toezicht en handhaving niet alleen de richtlijn maar ook de geest van de wet wordt meegenomen. Het paard staat achter de wagen als opvang naar het zwarte circuit verdwijnt en elke controle zou wegvallen.

Nog geen wetsvoorstel maar wel veel onduidelijkheid over Directe Financiering. Duo geeft aan het proces te definiëren. De IT bevindt zich in de testfase. Administratieve afhandeling en betaling van de kostenoverzichten van de gastouderbureaus gaat al snel twee tot vier weken duren. Debiteurenbeheer wordt bemoeilijkt omdat in verband met privacy vanuit DUO geen gegevens aan gastouderbureaus kunnen worden verstrekt. Invoering van Directe Financiering heeft direct effect op de bedrijfsvoering van gastouderbureaus. Het is de bedoeling dat er naast de GGD een nieuwe toezichthouder in het leven wordt geroepen. Het is duidelijk dat de impact van dit nieuwe systeem heel duidelijk moet zijn voordat Directe Financiering kan worden ingevoerd. Als leden moeten we die impact helder maken. Dan kan de BK dit bij beleidsmakers onder de aandacht brengen. Dit onderwerp leent zich niet voor bijschaven tijdens de invoering.

Aangezien er veel vragen bij de leden zijn, komt er enige tijdsdruk in de middag. De “gastouder-als-ZZP-er” effecten worden benoemd en zijn best helder. Daarna aandacht voor de kwaliteitsmonitor door Sardes in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Er is veel werk verzet en de eerste resultaten zien er goed uit. Interpretatie van de resultaten is nog lastig. Een grote spreiding van de kwaliteit van opvang bij gastouders is groter dan bij reguliere opvang. Dat is volgens mij inherent aan deze opvangvorm. Duidelijk is dat gastouderopvang veel meer maatwerk is, waarmee de rol van gastouderbureaus naar gastouders ook maatwerk behoeft in de ondersteuning.

Er bleef weinig tijd over voor de toelichting op het zelfevaluatie-instrument, ontwikkeld door het Kohnstamm Instituut. In de bewustwording van waar men staat als het gaat om de pedagogische uitgangspunten, kan een zelfevaluatie een mooi aanknopingspunt zijn voor gastouders om zich te ontwikkelen en voor de bureaus om de koppelingen op een hoger niveau te krijgen. Transparantie, diversiteit en keuzevrijheid van vraagouders dient ten grondslag te liggen aan de invulling van pedagogische kwaliteit. Daarmee blijft kwalitatieve ondersteuning maatwerk.

De agenda bevatte alle onderwerpen die actueel zijn en dat is best veel. Belangrijk om een vervolg te geven aan deze dag zodat de vele vragen die er nog leven beantwoord kunnen worden. Ook van belang om als leden input te blijven leveren zodat we de BK in staat stellen onze belangen optimaal te behartigen. Er komt veel op ons af.

Hans Beekman
Bestuurder SKLM

Door:
31 januari 2018