IKK voortgang

IKK voortgang

Na onze druk bezochte bijeenkomst over IKK op 30 maart wordt er door ons op vele fronten hard gewerkt voor onze leden. Aangezien zich veel achter de schermen afspeelt, hierbij op de valreep voor de meivakantie een kort overzicht van wat er allemaal speelt.

Fasering-inzet op uitstel van grote maateregelen
Het bestuur van de BKO herkende de oproep van de leden om in te zetten op fasering en zet hier dus heel serieus op in. Er wordt aan een aantal touwtjes getrokken om dit te agenderen. Over dit soort processen is het vaak lastig communiceren, maar zodra er meer over bekend is, laten wij dat uiteraard weten.
We hebben zoals aangekondigd bureau Buitenhek gevraagd een pilot onderzoek te doen naar de financiële gevolgen voor organisaties van de nieuwe BKR. Vele organisaties hebben aangegeven daaraan te willen deelnemen en de eerste resultaten daarvan druppelen nu binnen. Hiermee kunnen wij naar verwachting ook de noodzaak om meer financiële compensatie ondersteunen.
Qua wetgevingsproces in Den Haag kan ik het volgende zeggen. Op dit moment ligt de nadere uitwerking van de wet  IKK– de AMVB- voor bij de Tweede Kamer en vindt er 9 mei weer een vergadering over plaats. Bij de Eerste Kamer liggen momenteel zowel de wet als de AMVB voor.

Betrokkenheid bij de uitwerking van de wet
Het ministerie heeft twee werkgroepen ingesteld voor het uitwerken van een aantal maatregelen en daarin hebben wij net als bijvoorbeeld BOinK en de vakbonden, zitting. Diverse onderwerpen passeren hier de revue, bijvoorbeeld: hoe krijgt de EHBO maatregel vorm, welke taal-eis kan praktisch gezien gesteld worden. Ook voor deze onderwerpen geldt dat we kunnen communiceren als het overleg over een onderwerp klaar is. En dat zullen we dan ook doen.
Samen met onze partners hebben we een brief gestuurd aan de Tweede Kamer –hierover las u eerder al meer- over de invoering van het vierogen principe op de BSO. Deze brief werpt zijn vruchten af, want Kamerleden van bijna alle partijen hebben hierover vragen gesteld aan de minister. Lees de berichtgeving over vierogen op de BSO hier.

Implementatie voorbereiding
Naast inzet op fasering en onze rol aan de tafel waarin maatregelen verder worden uitgewerkt, gaan wij ook  een rol spelen in het faciliteren van de implementatie bij onze leden. Dat doen we door een helpdesk voor de leden in het leven te roepen en door werkgroepen in te stellen rondom de vier thema’ s van IKK.
In deze werkgroepen willen we met elkaar aan de slag om informatie en best practices uit te wisselen rondom de verschillende maatregelen. Bijvoorbeeld: welke groepsgrootte is gezien de nieuwe BKR eigenlijk het meest opportuun en is het nog handig om de huidige RIE te hanteren of moeten we toe naar een nieuw format en hoe ziet dat er dan uit? Als u interesse heeft in deelname aan een werkgroep en specifieke expertise meebrengt op een onderwerp dan kunt u zich aanmelden op informatie@kinderopvang.nl

Wij werken aan een aantal hele praktische handreikingen voor de praktijk. Zo zijn we bezig met een eenvoudig overzicht van het twee vaste gezichten principe, daarover bleek op 30 maart veel onduidelijkheid.
In deze categorie noem ik ook even het instrument waarmee de nieuwe BKR toepasbaar is. Dit instrument is ontwikkeld door het departement en getest door ons en andere partijen en is een paar weken geleden op onze site geplaatst. U kunt dat hier vinden.

Wij houden u via onze website en mogelijke andere wegen van alle ontwikkelingen op de hoogte.

Heidy Knol

Vragen over implementatie IKK? Stel ze op informatie@kinderopvang.nl. Onze projectleider en helpdesk doen hun best u te helpen.

IKK
Door:
26 april 2017