Nieuwsbericht

CAO akkoord BK, BMK en CNV: per wanneer geldt het voor wie en wat betekent het voor eventuele stakingen?

Vandaag hebben CNV, BK en BMK een CAO akkoord gesloten. Jullie hebben dit kunnen lezen in het eerder verstuurde persbericht. Het CAO akkoord is alleen met CNV bereikt en daarmee zijn de stakingen vanuit FNV niet van de baan. De stakingen zullen waarschijnlijk doorgang vinden en ook medewerkers die geen lid zijn van FNV kunnen staken. Voor meer informatie over stakingen verwijzen wij u naar de Checklist over stakingen.

Er wordt nu hard gewerkt om de afspraken uit het CAO akkoord te verwerken in de tekst voor de nieuwe CAO Kinderopvang. Zodra de cao tekst gereed is wordt de CAO aangemeld bij het Ministerie van SZW en daarmee is er een nieuwe CAO Kinderopvang aansluitend op de huidige CAO vanaf 1 juli 2021. Dit betekent dat de nieuwe CAO direct vanaf 1 juli 2021 geldt voor en moet worden toegepast op alle medewerkers werkzaam bij leden van BK en BMK. Het maakt daarbij niet uit of medewerkers lid zijn van CNV of FNV of dat ze geen lid zijn van een vakbond. Het CAO akkoord geldt dus ook direct voor nieuwe medewerkers.

De CAO wordt vervolgens voor algemeen verbindend verklaring voorgedragen bij het Ministerie van SZW. Door de CAO algemeen verbindend te laten verklaren geldt de CAO voor iedereen in de sector, ook voor medewerkers van organisaties die geen lid zijn van BK en BMK, en ontstaat er een gelijk speelveld op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Een dergelijke procedure neemt acht tot tien weken in beslag. Tijdens die procedure kunnen belanghebbenden zogenaamde bedenkingen indienen die ervoor zorgen dat de procedure tijd toeneemt en het langer kan duren dan 10 weken.

Informeer medewerkers
Informeer je medewerkers en ouders over de strekking van dit akkoord en de consequenties. De werkdruk is hoog, maar als gezegd is dit niet iets wat we aan de Cao-tafel kunnen oplossen. De op handen zijnde staking van de FNV richt zich hier echter wel op. Als vertegenwoordiger van de werkgevers vinden we het belangrijk je handvaten mee te geven om je medewerkers te informeren over de afspraken die we nu samen met vakbond CNV hebben gemaakt over dit cruciale onderwerp. En dat we gezamenlijk optrekken om het probleem van de werkdruk daadwerkelijk op te lossen daar waar het kan; in gesprek met Den Haag. Bij het wel/niet participeren in een staking speelt de afweging mee of staken ergens invloed op uitoefent, of niet. In dit geval is dat maar de vraag.

Informeer ouders
Ouders zullen zich afvragen wat dit Cao akkoord betekent voor de staking die de FNV heeft aangekondigd; gaat die door of niet? Het antwoord daarop kunnen we niet geven want de FNV is wel uitgenodigd het nieuwe Cao-akkoord mede te ondertekenen maar is niet op die uitnodiging ingegaan. Daarom is het goed dat ouders weten dat de werkdruk een reëel onderwerp is waar de kinderopvang mee kampt. Én dat werkgevers en de CNV zich inzetten om dit belangrijke onderwerp constructief aan te pakken en op te lossen in samenspraak met het ministerie van SZW en GGD GHOR.

Voorbeelden van werkdruk
Het kan helpen als je ouders kan uitleggen hoe die werkdruk tot uiting komt in de dagelijkse praktijk. Medewerkers in de kinderopvang moeten voldoen aan steeds hogere kwaliteitseisen. Door de eisen opgenomen in de Wet Kwaliteit en Innovatie Kinderopvang (IKK) zijn de pedagogisch medewerkers veel tijd bezig met rapportages en de uitvoering van taken rondom ontwikkelingsgericht werken en het maken van rapportages op terrein van kwaliteit en pedagogiek. Intensief contact met de ouders is hierin tevens noodzakelijk. Dit alles vraagt steeds meer tijd van de pedagogisch medewerker.

Pauzes moeten vooraf exact worden ingepland en pedagogisch medewerkers kunnen hun pauze niet afstemmen op de dynamiek van de dag op hun groep. Ook moet er bij uitval van medewerkers steeds een beroep worden gedaan op een beperkte groep collega’s omdat er eisen zijn aan het aantal verschillende pedagogisch medewerkers dat een kind per week mag zien. Dit leidt tot ingewikkelde knelpunten bij het roosteren. De werk-privé balans staat continu onder spanning omdat er regelmatig extra beschikbaarheid wordt gevraagd.

De werktijd van een pedagogisch medewerker is gebaseerd op het ontwikkelingsgericht werken met de kinderen in de groepen zelf en niet op de niet-direct kindgerichte, niet groepsgebonden werkzaamheden en verplichtingen, terwijl deze een substantieel deel van het werk omvatten. De werkdruk neemt hierdoor toe, pedagogisch medewerkers nemen werk mee naar huis waardoor de balans werk-privé zoek raakt en uiteindelijk haken hierdoor professionele en betrokken pedagogisch medewerkers af. Dit willen  we voorkomen. Pedagogisch medewerkers zijn professionals met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij verdienen meer regelvrijheid en ruimte om hun eigen werk en pauze momenten in te vullen. Daar gaan we ons samen hard voor maken!

Indien je als lid vragen hebt naar aanleiding van het CAO akkoord dan kun je daarover uiteraard contact opnemen met onze juristen via de juridische helpdesk.

Download hier het cao-akkoord Cao Kinderopvang 2021-2022.

Cao Kinderopvang