Meedoen aan het Nationaal Programma Onderwijs!

Meedoen aan het Nationaal Programma Onderwijs!

De sluiting van onderwijs en opvang zijn hard aangekomen bij grote groepen kinderen. De effecten op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen zijn groot. Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. In totaal wordt er 8,5 miljard euro extra geïnvesteerd in het gehele onderwijs, waarvan 5,8 miljard euro in het primair en voortgezet onderwijs. De uitvoering van het programma loopt tot en met schooljaar 2022-2023. De scholen bepalen waar de beschikbare middelen aan besteed worden.

Hoe werkt het?
De scholen maken op basis van een schoolscan (analyse van de achterstanden) een schoolplan. Zij moeten daarbij kiezen uit de menukaart met bewezen effectieve interventies. De uitvoering van het schoolplan gaat in het nieuwe schooljaar vanaf augustus a.s. van start, maar er kunnen ook zomeractiviteiten uitgevoerd worden.

Gemeenten ontvangen ook een budget voor hun rol in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Zij kunnen met scholen en andere betrokkenen zoals kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werk een samenhangende aanpak ontwikkelen. De aanpak kan een plek krijgen in de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Hoe de menukaart van interventies eruit ziet, zie je hier.

Goede voorbeelden van inzet van de kinderopvang in het NPO
BK vindt dat de inzet van de kinderopvang een belangrijke bijdrage kan leveren aan het sociaal-emotionele welbevinden van kinderen (en gezinnen).  Achterstand is immers een breed begrip en moet niet alleen worden beschouwd in termen van leer- of onderwijsachterstand. Wij kunnen voor een inhaalslag in de ontwikkeling van kinderen zorgen. De rol van kinderopvang 0-12 jaar, inclusief Voorschoolse educatie (VE), is daarin onmisbaar.

Hierbij een paar inspirerende voorbeelden van aanbod van enkele van onze leden:

Handreiking Inzet BSO-medewerkers in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
In de menukaart staat een aantal mogelijkheden voor de inzet van de kinderopvang. De meest concrete inzet van de kinderopvang is die van BSO medewerkers na en tijdens schooluren, of aanbod van BSO in de vakantieperiodes. Er is door het ministerie van OCW in afstemming met de betrokken partijen een handreiking gemaakt over de inzet van BSO-medewerkers op school. Het is te zien dat de handreiking vooral voor de scholen is geschreven en uitgaat van onderwijsdoelen. Maar toch biedt het informatie aan de scholen, waar je als kinderopvangorganisatie op in kan spelen.

In de handreiking is de volgende informatie te vinden:

  • Hoe kunnen BSO-medewerkers ingezet worden bij de uitvoering van interventies?
  • Hoe past de inzet van BSO-medewerkers binnen de menukaart?
  • Hoe kunnen scholen de inhuur van BSO-medewerkers praktisch regelen?

Lees hier de Handreiking van OCW inzet BSO medewerkers.

Ook zou je mee kunnen doen aan de netwerken van de gemeente. Gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen in de verbreding van de aanpak op de scholen. Als de gemeente niet met alle kinderopvangorganisaties wil of kan overleggen, kan je misschien proberen met andere organisaties tot een lokale (wijk/stad) vertegenwoordiging te komen.

Zie voor meer informatie www.nponderwijs.nl.