Een beroepsstandaard voor intern toezichthouders in kinderopvang en onderwijs

Een beroepsstandaard voor intern toezichthouders in kinderopvang en onderwijs

Dinsdag 1 december 2020 heeft de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK haar eindrapport gepresenteerd en overhandigd aan de leden. De kwaliteitscommissie adviseert om op basis van een Code Goed Toezicht de ontwikkeling van de kwaliteit van het intern toezicht te verbeteren en te borgen. De code beoogt de ‘beroepsstandaard’ te worden voor het intern toezicht in kinderopvang en onderwijs. De Code Goed Toezicht dient volgens de commissie als inspiratiebron voor dialoog en reflectie, als richtsnoer voor professionalisering, als toetssteen voor het handelen en als basis voor verantwoording.

De Code Goed Toezicht is gebaseerd is op zeven principes die worden uitgewerkt aan de hand van normen en “good practices”. De code beoogt de beroepsstandaard te worden voor het interne toezicht (Raad van Toezicht/Commissarissen) in alle sectoren van kinderopvang en onderwijs. Een beroepscode voor kinderopvang en onderwijs is geen doel op zich. De beroepscode dient als middel om de kwaliteit van toezicht te borgen en daarom heeft de commissie bewust gekozen voor een introductie van een code voor het toezicht.

In haar advies schrijft de commissie dat haar vertrekpunt is geweest dat de sectoren kinderopvang en onderwijs, ten opzichte van andere maatschappelijke sectoren, op achterstand is geraakt. Geen overkoepelende duidelijkheid over principes, normen en voorbeelden van goed intern toezicht. Wel voorbeelden van Raden van Toezicht/Commissarissen die uit eigen beweging het goede gesprek met elkaar en met hun bestuurder aangaan, verantwoordelijkheid nemen en ook afleggen. Te weinig om met elkaar op terug te kunnen vallen en ook te weinig om ons als sector maatschappelijk te kunnen verantwoorden, concludeert de commissie.

Immers: meer dan ooit wordt het maatschappelijk belang van kinderopvang en onderwijs als cruciale sectoren onderkend. Daarbij zijn de sociaaleconomische factoren van belang in een snel veranderende maatschappelijke context. De rapporten over toenemende kansenongelijkheid en teruglopende resultaten volgen elkaar inmiddels in hoog tempo op en stelt ook aan de kwaliteit van toezicht meer en hogere eisen. De commissie spreekt zich in haar eindadvies nadrukkelijk uit over de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het toezicht en doet een appèl aan intern toezichthouders om die verantwoordelijkheid waar te gaan maken.

Download hier de 'Code Goed Toezicht'.

Governance