Brieven Belastingdienst over Gegevensaanlevering

18 november 2019

Brieven Belastingdienst over Gegevensaanlevering

De Belastingdienst is in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid medio 2018 gestart met een verbetertraject om ouders te helpen (hoge) terugvorderingen te voorkomen. De BK is intensief betrokken bij het 'Verbetertraject Toeslagen'. 

Eén van de maatregelen moet ervoor zorgen dat de Belastingdienst gedurende een jaar sneller op de hoogte is van wijzigingen in het aantal opvanguren. Bijvoorbeeld wanneer ouders minder gaan werken en daardoor minder gebruik maken van kinderopvang. Of als ouders geen gebruik meer maken van kinderopvang. Dit zijn situaties die kunnen leiden tot een verandering in het bedrag dat ouders maandelijks aan kinderopvangtoeslag ontvangt.

Om eerder op de hoogte te zijn van wijzigingen gaat de Belastingdienst maandelijks gegevens opvragen van alle kinderopvangorganisaties. Deze gegevens geven een beeld van de actuele opvang (per kind het aantal uur dat het kind de afgelopen maand naar de kinderopvang is geweest). Deze gegevens vergelijkt de Belastingdienst met de door de ouder opgegeven schatting in de toeslagaanvraag. Als dan uit de vergelijking blijkt dat er een groot verschil is gaat de Belastingdienst ouder(s) hierover informeren en vragen om de gegevens te controleren en eventueel aan te passen.

De Regeling Wet Kinderopvang wordt voor het maandelijks opvragen van gegevens per 1 januari 2020 gewijzigd. De Regeling wordt aangepast op het punt van welke gegevens kindercentra en gastouderbureaus in hun administratie moeten opnemen zodat de Belastingdienst deze kan ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om het BurgerServiceNummer (BSN), naam en achternaam, geboortedatum per kind en ouder(s) en aantal afgenomen uren kinderopvang, gemiddeld uurtarief en einddatum van het contract. Voor een volledig overzicht van de gegevens, zie de gegevensset maandlevering.

De Belastingdienst neemt geheel 2020 de tijd om samen met kinderopvangorganisaties deze wijzigingen door te voeren. Gedurende het jaar 2020 worden kinderopvangorganisaties gevraagd om op een bepaald moment te starten met het maandelijks leveren van gegevens. De Belastingdienst heeft een servicedesk ingericht voor het beantwoorden van technische en inhoudelijke vragen over de gegevenslevering.

Kinderopvangorganisaties zijn hierover per brief geïnformeerd. Begin 2020 organiseert de Belastingdienst verspreid in het land een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over de maandelijkse gegevenslevering. Kinderopvangorganisaties ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging van de Belastingdienst. Daarnaast zullen er op de website veranderingenkinderopvang.nl veel gestelde vragen en antwoorden worden geplaatst.

Bij het verbetertraject zijn behalve de BK ook andere brancheorganisaties, oudervertegenwoordiging, softwareontwikkelaars en een aantal kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus betrokken. Zij denken mee over de uitwerking en implementatie van de verschillende verbetermaatregelen.