Meten met twee maten

11 december 2018

Meten met twee maten

In het Regeerakkoord 2017-2020 staat dat de Ouderparticipatiecrèches (OPC's) hun bestaansrecht behouden. Nu vertaalt de staatssecretaris deze afspraak in de volgende oplossing. Zij meldt in haar brief aan de Tweede Kamer:

“OPC’s kunnen niet aan de eisen van de vaste gezichten en de opleiding voor medewerkers/ouders voldoen. Juist omdat er alleen ouders en geen professionals op de groep staan. Om dit voorstel te realiseren is een wijziging van de Wet kinderopvang noodzakelijk om daarin een bevoegdheid op te nemen om bij Algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor alle OPC’s, zowel de huidige als eventuele nieuw te starten, vrijstelling te verlenen van de twee bovengenoemde eisen en om aan die vrijstelling voorwaarden te verbinden. Zo blijven alle overige bij of krachtens de Wet kinderopvang gestelde regels van toepassing op OPC’s en kan hierop door GGD’en en gemeenten worden toegezien en gehandhaafd.”

Dit vinden wij onbegrijpelijk en ongewenst en zullen dit aankaarten bij de politiek, want Kinderopvang is een vak!

De Wet IKK bestaat uit vier thema’s waar kwaliteitseisen aan gekoppeld zijn: de Ontwikkeling van het kind staat centraal, Veiligheid en gezondheid, Stabiliteit en pedagogisch maatwerk, Kinderopvang is een vak.

Deze thema’s zijn aan elkaar verbonden en vormen gezamenlijk de kwaliteit van de kinderopvang. Bij het weghalen van een of meerdere thema’s uit de wet verdwijnt de grond voor kwaliteitsverbetering.

Het beoogde wetsvoorstel wordt medio 2019 bij de Tweede Kamer ingediend.

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving Wet Kinderopvang