Pleidooi voor verdere verruiming inzet beroepskrachten voorschoolse educatie

Pleidooi voor verdere verruiming inzet beroepskrachten voorschoolse educatie

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft via de internetconsultatie van de overheid een reactie gegeven op het Wijzigingsbesluit voor voorschoolse educatie.

In onze reactie pleiten we er voor dat een pedagogisch medewerker op een ve-groep mag worden aangesteld als zij aantoonbaar is ingeschreven voor een ve-opleiding. In het Wijzigingsbesluit staat dat de pedagogische medewerker daadwerkelijk gestart moet zijn, maar dit is niet altijd realiseerbaar; ve-scholing start vaak op enkele vaste momenten in het jaar start, terwijl nieuwe medewerkers het hele jaar door aangesteld moeten kunnen worden.

Daarnaast doen we de suggestie om ook voor de ve-taaleis 3F (Mondelinge vaardigheden en Lezen) een korte periode ná aanstelling toe te staan voor training en toetsing, omdat nieuwe medewerkers niet altijd al aantoonbaar over het vereiste niveau beschikken.

Met de door ons voorgestelde aanvullingen op het voorliggende concept Wijzigingsbesluit houden we onverkort vast aan de kwaliteitseisen en vergroten we tegelijkertijd de mogelijkheden voor de noodzakelijke uitbreiding van beroepskrachten in de voorschoolse educatie.

De reactie van Brancheorganisatie Kinderopvang vind je hier.

Voor- en Vroegschoolse Educatie