Nieuwe verdeling budget onderwijsachterstanden

01 mei 2018

Nieuwe verdeling budget onderwijsachterstanden

Minister Slob heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn voorstel voor de nieuwe verdeling van VVE-middelen bekend gemaakt. Veel gemeenten gaan er op vooruit met een aanzienlijke verhoging van het jaarlijkse budget. Een aantal gemeenten gaat er (fors) op achteruit. Voor die gemeenten treft de minister een overgangsregeling van drie jaar.

Het kabinet houdt vast aan een ‘gerichte inzet voor die kinderen die dit het hardste nodig hebben’. Onze breed gedeelde inzet op een integrale peutervoorziening, die in het Algemeen Overleg van 15 maart door een aantal partijen is ondersteund, past niet binnen het beleid van het huidige kabinet. “Gemeenten hebben de vrijheid om hun eigen doelgroep te bepalen en een bredere voorziening aan te bieden door binnen de financiële en juridische kaders andere middelen in te zetten,” aldus de minister in zijn brief.

De minister wil de nieuwe verdeling per 1 januari 2019 laten ingaan (voor scholen per schooljaar 2019-2020). In het Algemeen Overleg op 16 mei wordt de nieuwe verdeelsystematiek besproken met de vaste commissie OCW. Gelijktijdig met verzending van zijn brief is de openbare internetconsultatie gestart. De Onderwijsraad is gevraagd zijn advies over dit onderwerp spoedig ter beschikking te stellen.

De brief en bijbehorende bijlagen vind je hier.
Het persbericht over de brief vind je hier.
De internetconsultatie vind je hier.