Inzet extra middelen VVE en herverdeling GOAB stap terug voor integrale peuteropvang

05 februari 2018

Inzet extra middelen VVE en herverdeling GOAB stap terug voor integrale peuteropvang

170 miljoen extra voor VVE
Gemeenten hebben vanaf 2020 de verplichting minimaal 16 uur VVE-uren aan te bieden aan doelgroeppeuters, met een maximum van 6 uur per dag. In de brief die minister Slob over de extra middelen voor VVE en Onderwijsachterstandenbeleid op 31 januari jl. naar de Tweede Kamer zond, wordt expliciet aangegeven dat het geld bedoeld is voor een gerichte inzet op kinderen met een risico op achterstand, en niet voor ‘opvang’. De minister onderkent dat er in de praktijk problemen kunnen ontstaan bij de vormgeving van deze uitbreiding. Hij ziet gemeenten als probleemoplossers om het aanbod voor beide groepen peuters op elkaar aan te laten sluiten.

Brancheorganisatie Kinderopvang voorziet dat met het voorgestelde beleid niet alleen gemeenten, maar vooral ouders en kinderopvangorganisaties de probleemoplossers worden. En dan niet alleen de ouders van doelgroeppeuters, maar álle ouders. Want met de complexiteit van het huidige financieringsstelsel en de eigen bijdrage van ouders is het de vraag of ouders bereid zijn meer uren af te nemen. En of ze überhaupt in staat zijn daar méér voor te betalen.

Brancheorganisatie Kinderopvang vindt het op z’n zachtst gezegd een gemiste kans dat het Ministerie van OCW zo stevig vasthoudt aan de scheiding tussen de twee rollen die kinderopvang maatschappelijk - in combinatie! - vervult: gerichte ontwikkelingsstimulering voor jonge kinderen én een faciliterende voorziening om arbeid en zorg te combineren. De door Slob aangegeven strikte scheiding van de middelen vergroot het risico op segregatie. VVE-aanbod uitsluitend voor doelgroepkinderen, alle andere peuters gaan naar de ‘reguliere’ peuteropvang.  

Herverdeling GOAB; de Kamer mag kiezen
Dat het GOAB budget de afgelopen jaren sluipenderwijs is geslonken vanwege de stijging van het opleidingsniveau van ouders in Nederland, leidt nu tot de onmogelijke opdracht om met een te krap budget alle gemeenten in staat te stellen voldoende te investeren in onderwijsachterstandenbeleid. In de brief staan vijf scenario’s voor de herverdeling van de GOAB-middelen. Het is een keuze tussen zeer forse bezuinigingen voor de grote steden óf een oneerlijke verdeling over alle gemeenten. De minister laat de Kamer kiezen.

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft voor de Tweede kamer een krachtig en helder advies: leg de verantwoordelijkheid terug waar die hoort en dring er op aan dat de minister in samenspraak met het veld tot een gedegen en gedragen voorstel komt voor de beschikbare middelen VVE en GOAB.

Lobby voor Algemeen Overleg
Op 14 februari 2018 vindt een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer. Brancheorganisatie Kinderopvang zal samen met andere branchepartijen inzetten op onderstaande punten:

  • Alle peuters hebben recht op minimaal 16 uur toegang tot een voorschoolse voorziening met veel aandacht voor ontwikkeling en educatie.
  • De kwaliteit van deze voorzieningen is hoog en de financiële/administratieve toegankelijkheid is laagdrempelig.
  • Ouders hebben maximale vrijheid in hun keuze voor een peutervoorziening.
  • Ondernemers hebben een gelijk speelveld om hun aanbod te exploiteren.

Meer informatie over de gezamenlijke lobby volgt op korte termijn.