Kamerbrief over extra middelen VVE

02 februari 2018

Kamerbrief over extra middelen VVE

Minister Slob heeft in een brief aan de Tweede Kamer 2018 op hoofdlijnen aangegeven hoe de besteding van de extra middelen voor VVE en Onderwijsachterstandenbeleid ingezet gaan worden. Op 14 februari 2018 vindt hierover een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer.

Voorschoolse educatie
De 170 miljoen die vanaf 2019 beschikbaar komt voor de VVE wordt met name ingezet voor de uitbreiding van 10 naar 16 uur voor iedere doelgroeppeuter. Slob geeft in zijn brief aan dat ‘het kabinet er veel waarde aan hecht dat de uren ontwikkelingsgericht zijn en niet als opvang worden beschouwd’; daarom wordt een maximum van 6 uur per dag gehanteerd. De uitbreiding van het aantal uren wordt vanaf 2020 ingevoerd. Expliciet wordt in de brief genoemd dat de middelen zijn bedoeld ‘voor een gerichte inzet op kinderen die het nodig hebben, en niet een brede basisvoorziening voor alle peuters’.

Een deel van de middelen wordt ingezet voor kwaliteit verhogende maatregelen, waarbij de inzet van meer hbo-geschoolde professionals wordt genoemd. Ook komt geld beschikbaar voor monitoring en evaluatie door de Inspectie van het Onderwijs.

Nieuwe indicator doelgroep
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een nieuwe indicator ontwikkeld. Op basis van de combinatie van een aantal factoren kan goed in beeld worden gebracht welke kinderen een risico lopen op een onderwijsachterstand. De factoren zijn: opleidingsniveau van beide ouders; land van herkomst van de ouders; verblijfsduur van de moeder in Nederland; schuldsanering voor het gezin.

Nieuwe verdeelsystematiek GOAB-middelen
Omdat in de huidige verdeelsystematiek van de middelen verschillende knelpunten zitten, wordt gewerkt aan een nieuwe verdeelsystematiek  voor de beschikbare middelen voor het gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid. In de brief wordt een aantal varianten voor de verdeling van deze middelen voorgelegd aan de Tweede Kamer. Besluitvorming hierover vindt na het AO van 14 februari plaats.

De brief van de minister met bijbehorende bijlagen vind je hier.