Start branchespecifieke invulling van het Afwegingskader Kindermishandeling

17 januari 2018

Start branchespecifieke invulling van het Afwegingskader Kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij bij acute en structurele situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld hiervan melding doen bij Veilig Thuis.

Om de afweging te kunnen maken of er sprake is van acuut en structurele onveiligheid wordt de vijfde en laatste stap van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld uitgebreid met een “afwegingskader”. 

Eerder hebben wij bericht dat de sector Kinderopvang wilde komen tot een eigen branchebrede invulling van het afwegingskader. Dit omdat de kinderopvang een heel eigen sector is, met een eigen werkwijze. Omdat er heel veel kinderen in Nederland gebruik maken van voorschoolse voorzieningen en BSO, en de pedagogisch medewerkers intensief contact hebben met  kinderen van 0 tot 4 jaar én hun ouders, is de kinderopvang een belangrijke schakel in de signalering en preventie van kindermishandeling. 

Voor de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe afwegingskader voor de kinderopvang is een projectleider aangesteld. In de periode januari tot en met juni 2018 zullen vertegenwoordigers van Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Boink samenwerken om het afwegingskader in te vullen. De periode juli tot en met december 2018 wordt gebruikt voor het oefenen en implementeren van het afwegingskader. Hiervoor wordt nog een plan of handreiking ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2019 is het gebruik van het afwegingskader verplicht.

Wij blijven u op de hoogte houden van de voortgang.