Alle peuters recht op 16 uur voorschoolse opvang

14 december 2017

Alle peuters recht op 16 uur voorschoolse opvang

De Brancheorganisatie Kinderopvang pleit er voor om 16 uur voorschoolse opvang voor alle peuters te voorzien. Hierdoor kunnen alle peuters met gelijke kansen worden voorbereid op het basisonderwijs en niet alleen de peuters met een vermoedelijke achterstand, waarvoor de wethouders van de vier grote steden pleitten in het NRC Handelsblad. Juist het mogelijk maken van voorschoolse opvang voor alle peuters bevordert de gelijke kansen, waarover de SER al eerder een rapport uitbracht met de titel ‘Gelijk goed van start’. Overigens is de Brancheorganisatie Kinderopvang van mening dat de huidige infrastructuur van kinderopvangorganisaties zich uitstekend leent voor de opvang van de peuters. Lokaal maatwerk is voor ouders belangrijk en de pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties zijn helemaal toegerust op het spelenderwijs goed voorbereiden op het basisonderwijs van peuters. De Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich nu vooral zorgen over de toegankelijkheid voor ouders tot de Kinderopvangtoeslag (KOT), die via de belastingdienst loopt. De procedure voor ouders om van het recht op toeslag gebruik te maken is onnodig ingewikkeld en ontmoedigt ouders om hun peuter naar de voorschoolse opvang te brengen. Dit is een gemiste kans op gelijke kansen voor iedere peuter.

Ingewikkelde financieringssystematiek
De nieuwe financieringssystematiek voor peuteropvang is voor de ouders van met name de kinderen met een (taal)achterstand té ingewikkeld, en mogelijk ook duurder. Daarmee ontstaat het risico dat juist die peuters vertrekken, die het meeste baat kunnen hebben bij de peuteropvang.

Kinderopvangtoeslag aanvragen blijkt dus voor veel ouders een ingewikkeld proces. Dat geldt ook voor de ouders die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Gemeenten hanteren verschillende manieren van subsidiëren of tegemoetkomingen aan ouders. Kinderopvangondernemers en veel gemeenten zetten zich in om ouders te faciliteren bij de aanvraag.

Brancheorganisatie Kinderopvang onderschrijft de uitgangspunten van de Wet harmonisatie: gelijke kwaliteitseisen en gelijke toegankelijkheid voor alle kinderen. De manier waarop de financiering daarvan nu vorm heeft gekregen is voor ouders ingewikkeld. Dat komt de toegankelijkheid niet ten goede; het zou eenvoudiger kunnen. Onlangs nog hield BK een pleidooi voor een recht van 16 uur op een geïntegreerde voorziening voor alle peuters. Toch blijkt nu dat het aantal aanvragen bij de belastingdienst ver onder de beoogde aanvragen blijft. Ondernemers spannen zich in om ouders de juiste informatie en hulp te bieden. Het heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid en dat heeft vervelende gevolgen voor ouders, aanbieders en peuters.