Week van het Jonge Kind: samen verschillend naar de toekomst

Week van het Jonge Kind: samen verschillend naar de toekomst

It takes a village to raise a child…

Bij het opvoeden, het stimuleren van talenten en het ontwikkelen van vaardigheden kijken we naar de eigen mogelijkheden van het jonge kind in relatie tot de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij. Samen met kinderen, hun ouders, familie en andere mensen in hun directe omgeving bouwen we de maatschappij van morgen.

Kinderopvang is nadrukkelijk onderdeel van de ‘village’. De breed gedragen Europese visie is dat kinderopvang in belangrijke mate een bijdrage kan leveren aan de participatie van alle betrokkenen, het versterken van de sociale cohesie en het bewerkstelligen van respect voor diversiteit. Inclusie is een belangrijk uitgangspunt:

- Samenwerking met buurtorganisaties en de lokale gemeenschap, met respect en waardering voor de diverse overtuigingen, behoeften en sociaal-culturele achtergronden;
- Samenwerking met onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en lokale overheden;
- Alle kinderen en hun ouders zijn welkom (sociaal, cultureel, religieus, gender, handicap etc) ;
- Ouders zijn ervan verzekerd dat hun overtuigingen en cultuur gerespecteerd worden;
- Segregatie wordt actief tegengegaan.

Het begint met het kijken naar het jonge kind!
Het kind staat steeds centraal. Er is een open verbinding met de omgeving, waarbij de ontwikkeling van het kind het uitgangspunt is. Samen met ouders, team, buurt en andere voorzieningen rondom het jonge kind wordt vorm gegeven aan de pedagogische praktijk. Dit vraagt een actieve houding naar ouders en democratische beslissingsstructuren. Het vraagt ook om een open geest en jezelf ter discussie durven stellen.

21th-century skills
Als belangrijke vaardigheden van de toekomst worden genoemd: sociale en culturele vaardigheden; samenwerken; probleem oplossend vermogen; creativiteit; ICT geletterdheid; kritisch denken; communicatie.

De maatschappelijke opdracht
Vanuit bovenstaande visie is het een must om landelijk beleid, wetenschappelijk onderzoek en zeker ook ons pedagogisch beleid en handelen te definiëren vanuit de context van de ontwikkeling van het kind en het te toetsen aan de maatschappelijke ontwikkeling. Oftewel: hoe draagt landelijk beleid, wetenschappelijk onderzoek, pedagogisch beleid en pedagogisch handelen eraan bij dat we met elkaar die village vorm geven? 'Kijken naar het jonge kind' en onderkennen wat hij nodig heeft in de toekomstige maatschappij wordt dan leidend voor onderzoek, beleidsontwikkeling en uitvoeringspraktijk. Celebrate our youngest learners!

De Week van het Jonge Kind is een inititatief van een groep ondernemers die werken onder de vlag van de werkgroep BKA - Pedagogiek en Kwaliteit. Zij organiseren het openingscongres op 8 april a.s. in Panama, Amsterdam. De brancheorganisatie ondersteunt het initiatief en verzorgt de administratie voor de werkgroep. Meer informatie: www.weekvanhetjongekind.nl

Werkgroep Amsterdam