Thema Week van het Jonge Kind 2016 bekend!

Thema Week van het Jonge Kind 2016 bekend!

Op 8 april 2016 barst een nieuwe Week van het Jonge Kind los in Panama in Amsterdam. Het kick-off congress is het landelijke startsein voor initiatieven om kinderopvang en het jonge kind extra in het voetlicht te zetten. Ieder jaar hoort daar een ander thema bij die, zoals bij de Amerkiaanse grote zus van het evenement, aandacht vraagt voor een specifiek maar actueel onderwerp.

Het centrale thema is internationaal: Celebrating Our Youngest Learners.
Voor Nederland kiets de werkgroep voor het subthema: Samen verschillend naar de toekomst
 
It takes a village to raise a child…
 
Bij het opvoeden, het stimuleren van talenten en het ontwikkelen van vaardigheden kijken we naar de eigen mogelijkheden van het jonge kind in relatie tot de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij. Samen met kinderen, hun ouders, familie en andere mensen in hun directe omgeving bouwen we de maatschappij van morgen.
 
Participatie, cohesie, inclusie
Kinderopvang is nadrukkelijk onderdeel van de ‘village’ en kan in belangrijke mate bijdragen aan de participatie van alle betrokkenen, de sociale cohesie versterken en respect voor diversiteit bewerkstelligen. Dat betekent dat er gewerkt wordt aan inclusie:
samenwerking met buurtorganisaties en de lokale gemeenschap, met respect en waardering voor de diverse overtuigingen, behoeften en sociaal-culturele achtergronden;
samenwerking met onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en lokale overheden;
alle kinderen en hun ouders zijn welkom (sociaal, cultureel, religieus, gender, handicap, etc.);
ouders zijn ervan verzekerd dat hun overtuigingen en cultuur gerespecteerd worden;
segregatie wordt actief tegengegaan.
 
Het begint met het kijken naar het jonge kind!
Het kind staat steeds centraal. Er is een open verbinding met de omgeving, waarbij de ontwikkeling van het kind het uitgangspunt is. Samen met ouders, team, buurt en andere voorzieningen rondom het jonge kind wordt vorm gegeven aan de pedagogische praktijk. Dit vraagt een actieve houding naar ouders en democratische beslissingsstructuren. Het vraagt ook om een open geest en jezelf ter discussie durven stellen.
 
21st-century skills
Als belangrijke vaardigheden van de toekomst worden genoemd: sociale en culturele vaardigheden; samenwerken; probleem oplossend vermogen; creativiteit; ICT geletterdheid; kritisch denken; communicatie.
 
De maatschappelijke opdracht
Vanuit bovenstaande visie is het een must om landelijk beleid, wetenschappelijk onderzoek en zeker ook ons pedagogisch beleid en handelen te definiëren vanuit de context van de ontwikkeling van het kind en het te toetsen aan de maatschappelijke ontwikkeling. Oftewel: hoe draagt landelijk beleid, wetenschappelijk onderzoek, pedagogisch beleid en pedagogisch handelen eraan bij dat we met elkaar die village vorm geven? 'Kijken naar het jonge kind' en onderkennen wat hij nodig heeft in de toekomstige maatschappij wordt dan leidend voor onderzoek, beleidsontwikkeling en uitvoeringspraktijk. Celebrate our youngest learners!

Meer informatie over het openingscongres volgt in 2016. Reserveert u de datum voor het congres vast in uw agenda? 8 april 2016 te Amsterdam.
Meer informatie over de week? Op de website van de week van het Jonge Kind.
 

Werkgroep Amsterdam