Overleg met GGD GHOR over gastouderopvang zinvol en constructief

Overleg met GGD GHOR over gastouderopvang zinvol en constructief

Onlangs hebben wij een enquête uitgezet onder onze leden met gastouderopvang over de GGD inspecties bij gastouderbureaus en gastouders. Wij hebben van 56 leden een ingevulde enquête mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank. De resultaten van de enquête waren input voor een gesprek op 16 april jl. tussen vertegenwoordigers van de Brancheorganisatie Kinderopvang en de VGOB, een vertegenwoordiger van GGD GHOR en twee lokale inspecteurs van de regio Groningen en de regio Zuidoost-Brabant. Hier vindt u een verslag van dat gesprek.

De veel geuite wens in de enquête dat inspectie meer gestoeld raakt op de onderlinge dialoog over de inhoud en de kwaliteit van de opvang wordt gedeeld. Het is duidelijk dat inspectie van de gastouderopvang een complex geheel is van wet- en regelgeving, (deels) vertaald in de inspectiekaders, uitgevoerd binnen de soms wisselende handhavingsbeleidskaders van gemeenten, de verschillende organisatorische kaders van de GGD’en en soms ook verschillende aanpakken van inspecteurs in een veld dat ook de nodige diversiteit kent.

Niettemin is het gesprek zoals dat op 16 april plaats heeft gevonden zinvol en de moeite waard om herhaald te worden. Het liefst zouden wij een periodiek overleg met vertegenwoordigers van GGD en GGD GHOR hebben om zaken af te stemmen, zodat het steeds meer om de kwaliteit en de inhoud van de gastouderopvang kan gaan.

Wij hebben een shortlist gemaakt van een aantal belangrijke punten waar men tegen aan loopt in het veld. Wij vinden het wenselijk dat over deze zaken centrale afspraken gemaakt worden.

  • Centrale afspraak over RIE (wat wel wat niet, digitaal of fysiek, etc.)
  • Centrale afspraak over werkwijze Ouderevaluatie (handtekening, digitaal, papierenversie, achter inlog, etc.)
  • Snellere verwerking van uit- en inschrijving van gastouder bij verhuizing (o.a. loskoppelen gastouder en locatievoorziening in het LRK)
  • Is het mogelijk voor de landelijk werkende bureaus om een landelijk werkend inspectie arrangement af te sluiten

Verder hebben wij nog een aantal vragen gesteld over het Personenregister in relatie tot de AVG en gegevensuitwisseling met de GGD. GGD GHOR heeft toegezegd hierop te reageren. Hierover informeren wij u zo spoedig mogelijk.

Op de site van GGD GHOR staan veelgestelde vragen over toezicht in het “Ondersteuningsportaal”. Deze zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.