Nieuwe modelrapporten GGD voor gastouderbureaus en gastouders vergeleken

Nieuwe modelrapporten GGD voor gastouderbureaus en gastouders vergeleken

De nieuwe modelrapporten van de GGD zijn vrijdag 15 december 2017 gepubliceerd op de website van de overheid. Het gaat om de rapporten die de GGD opmaakt na inspectie bij gastouders, gastouderbureaus, buitenschoolse opvang en dagopvang.
Wij hebben de nieuwe modelrapporten voor gastouderbureaus en gastouders vergeleken met de oude modelrapporten van juli 2017 en kwamen de volgende verschillen tegen:

Voor de gastouderbureaus:

  • Er wordt niet meer getoetst of er een handhaving loopt. We wordt gekeken of wijzigingen in register correct zijn doorgegeven aan de gemeente.
  • De houder moet de jaarlijkse RIE samen met de gastouder doen.
  • Het uitvoeren van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt meer specifiek omschreven (zo moet de gastouder die eindverantwoordelijk is voor de beslissing “wel of niet melden” worden benoemd) en er zijn specifieke aanwijzingen opgenomen voor het opstellen van het stappenplan in deze.
  • Onder kwaliteitscriteria specifiek wordt genoemd dat intake-gesprekken en het koppelingsgesprek moeten worden gevoerd door een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau.
  • Er dienen jaaroverzichten per gastouder en per vraagouder aanwezig te zijn, die aan bepaalde eisen moeten voldoen (dat moest al voor de belastingdienst, maar is nu ook opgenomen in het toetsingskader).

Voor de gastouders:

  • Ook hier geen toetsing meer of er een handhaving loopt of wat er gedaan is aan eerder geconstateerde tekortkomingen.
  • Bij pedagogisch klimaat enkel nog de toetsing of de gastouder kennis heeft van, en handelt overeenkomstig het pedagogisch beleid van het gastouderbureau: geen aparte items meer over waarborgen van de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van persoonlijke competenties en dergelijke.
  • Toegevoegd aan eisen aan de woning: binnen- en buitenruimten zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht

Dus voor de gastouderbureaus geldt dat zij moeten letten op de correcte uitvoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook moeten zij de financiële jaaroverzichten van vraagouders en gastouders kunnen overleggen.

Nieuw is dat er getoetst zal worden of bemiddelingsmedewerkers in persoon de intake- en de koppelingsgesprekken doen met de gastouder.

De modelrapporten zijn opgenomen in het dossier gastouderopvang.

Beleid & Kwaliteit Gastouderopvang