Landelijk Rapport Toezicht en Handhaving Onderwijsinspectie 2018

Landelijk Rapport Toezicht en Handhaving Onderwijsinspectie 2018

Jaarlijks doet de Onderwijsinspectie onderzoek naar het toezicht en handhaving van GGD en Gemeente op de kinderopvang. Als ‘toezichthouder van de toezichthouders’ maken zij jaarlijks in het najaar de balans op van het jaar ervoor. De Onderwijsinspectie heeft haar rapport over 2018 inmiddels gepubliceerd, deze is door staatssecretaris Van Ark (SZW) deze week aangeboden aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris gaat in haar Kamerbrief over het rapport in op een aantal belangrijke bevindingen van de Onderwijsinspectie, waarvan de belangrijkste conclusie is dat het algemeen beeld positief is. Het aantal gastouders dat geïnspecteerd is betreft 10% (5% is de norm), 97% van de kinderdagverblijven, BSO’s en gastouderbureaus is geïnspecteerd. Er zijn meer afwijzingen en opschortingen van aanvragen voor nieuwe registraties in het LRK, als gevolg van het ‘Streng aan de Poort’-beleid.

Wat opvalt
De Onderwijsinspectie constateert dat er in 2018 voor het eerst in jaren weer een toename heeft plaatsgevonden van inspecties met overtredingen, maar tegelijkertijd dat er lopende 2018 steeds minder overtredingen werden geconstateerd. Het lijkt er dus op, zo zegt de Onderwijsinspectie, dat het hogere aantal overtredingen vooral gezien moeten worden in het licht van een gewenningsperiode voor de invoering van nieuwe regelgeving.

De Onderwijsinspectie vraagt ook aandacht voor de verschillen in toezicht & handhaving tussen gemeenten. De inspectie pleit er dan ook voor onnodige verschillen in procedures en werkwijzen zoveel mogelijk terug te dringen. De staatssecretaris merkt daarbij op dat die verschillen een logisch gevolg zijn van de manier waarop het toezicht is ingericht. Het verschil in toezicht per GGD (en per inspecteur) is overigens een terugkerend onderwerp in het Knelpuntenoverleg dat wij als BK voeren met GGD GHOR en de VNG.

Een laatste – opvallende – opmerking is dat de Onderwijsinspectie constateert dat kinderopvang en onderwijs steeds vaker samenwerken, ook in vormen die niet altijd passen binnen geldende wet- en regelgeving. De staatssecretaris geeft daarbij aan specifiek over dit onderwerp in gesprek te zijn met de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs: Arie Slob.

Toezicht en handhaving Toezicht