Kwaliteit van en het toezicht op de Gastouderopvang

Kwaliteit van en het toezicht op de Gastouderopvang
#BKnieuws

Recentelijk zijn er een aantal nieuwe studies (LKK en Onderwijsinspectie) en brieven van de Staatsecretaris verschenen, waar de gastouderopvang in wordt genoemd. De komende periode gaan wij deze notities goed bestuderen en met de Adviesraad Gastouderopvang bespreken.

Wij zullen onze eigen visie op deze onderwerpen bepalen en deze tegen het eerder gemaakte Visiedocument Gastouderopvang leggen. De BK zal hierna het initiatief nemen om samen met de andere Branchepartijen in overleg te gaan met het ministerie van SZW over bovenstaande aspecten en onze visie op de thema’s in de gastouderopvang bespreken.

We missen bijvoorbeeld heel erg de visie en bijbehorende acties van het ministerie op het teruglopen van het aantal gastouders en willen graag het beroep meer onder de aandacht brengen en het vak en de verdiensten aantrekkelijker maken.

Toezicht en gastouderopvang
Staatssecretaris Van Ark heeft een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar toezicht op de gastouderopvang gedeeld met de Tweede Kamer. Het thema-onderzoek toont aan dat met de huidige toezichtsystematiek er niet voldoende zicht is op de kwaliteit van de geboden opvang door gastouders. Aanleiding voor het laten uitvoeren van dit onderzoek waren zorgen dat toezichthouders niet voldoende zicht hebben op de kwaliteit van de gastouderopvang. Dit onderzoek laat zien dat deze zorgen gerechtvaardigd zijn. De risico’s die in het rapport zijn genoemd zijn de lage intensiteit van het toezicht, de kwaliteit van het toezichtskader, de kwaliteitsbewaking door gastouderbureaus en het beperkte zicht hierop.

De inspectie ziet op het gebied van toezicht belangrijke verbeterpunten. Zo beveelt ze aan om het toezichtkader te evalueren, het toezicht te intensiveren – aanvullend op de intensivering die in 2019 reeds in gang is gezet – en het toezicht slimmer in te richten. Daarnaast beveelt de inspectie aan om de positie van gastouderbureaus te versterken, zodat zij beter de kwaliteitsbewaking kunnen verzorgen.

Rapport thema-onderzoek toezicht gastouderopvang

Kamerbrief juli 2020
Ook in de Verzamelbrief Kinderopvang van 1 juli 2020 besteedt de staatssecretaris aandacht aan de gastouderopvang. De resultaten van de onderzoeken LKK en het themaonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs zijn aanleiding om uit te zoeken hoe de kwaliteit van de gastouderopvang en het toezicht daarop verbeterd kunnen worden. De verbeteringen moeten volgens Van Ark wel in verhouding staan tot het bijzondere karakter van de gastouderopvang (kleinschalig, flexibel) en de toegankelijkheid. Daarnaast wil de staatssecretaris ook de input van alle partijen meenemen die bij gastouderopvang betrokken zijn. Eind dit jaar wordt de Kamer nader geïnformeerd over de opzet van deze verkenning.

LKK en gastouderopvang
Uit de resultaten van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK, december 2019) blijkt dat de emotionele kwaliteit van de gastouderopvang gemiddeld vergelijkbaar is met die van de andere kinderopvangsoorten en daarmee overwegend positief wordt bevonden. Er worden echter ook weer   opvallende uitschieters naar beneden en boven geconstateerd. Ook bij de educatieve kwaliteit van de gastouderopvang worden sterke uitschieters gevonden.

Een kanttekening die steeds geplaatst wordt in het rapport is dat de gegevens niet zonder meer als representatief beschouwd kunnen worden voor de hele gastouderbranche, omdat de respons laag is. Een volledig verslag van het onderzoek naar de kwaliteit van de gastouderopvang is terug te vinden in het rapport. Daar is tevens een interessante analyse aan toegevoegd van welke kenmerken de kwaliteit en de verschillen daarin tussen gastouders kunnen verklaren.

 

Gastouderopvang