Kwaliteit van de baby-opvang nader onderzocht

Kwaliteit van de baby-opvang nader onderzocht

De onderzoekers van de jaarlijkse Landelijke Kwaliteitsmonitor (LKK) hebben een verdiepende analyse van de kwaliteit van de babyopvang uitgevoerd. Dit ter vervanging van de meting 2020, die door COVID-19 geen doorgang kan vinden. Uit de verdiepende analyse baby-opvang komen een paar interessante gegevens naar voren.

De analyse heeft gekeken de kwaliteit van de baby-opvang en naar de factoren die bijdragen aan een hogere kwaliteit. Het is goed om te vermelden dat het in deze analyses om samenhangen gaat en niet om oorzakelijke verbanden.

Horizontale vs. Verticale Groepen
Uit de LKK-metingen van 2017, 2018 en 2019 blijkt dat de emotionele kwaliteit van opvang van baby’s over het algemeen voldoende tot goed is en de educatieve kwaliteit wat lager ligt, net als in de rest van de kinderdagopvang. De emotionele en educatieve kwaliteit van opvang van baby’s is over het algemeen beter in horizontale dan in verticale groepen.  Meer specifiek blijken pedagogisch medewerkers daar beter in staat hun interacties aan te laten sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van baby’s (programma en taal) en is de inrichting van de ruimte voor baby’s beter in horizontale groepen. Als het gaat om de kwaliteit van het materialenaanbod en activiteitenaanbod voor baby’s scoren de verticale groepen gemiddeld beter.

Voor dreumesen zijn de mogelijkheden voor exploratie beter in verticale groepen. Naarmate er meer baby’s in een groep zijn, zijn de mogelijkheden voor exploratie en spel voor de oudere kinderen in de groep minder.

Bepalende factoren
Uit het onderzoek komt naar voren dat factoren die met name bepalend zijn voor de kwaliteit van baby-opvang liggen in de opleiding van pedagogisch medewerkers, werkervaring en (doorlopende) professionalisering.

Het analyserapport zal gebruikt worden om een handreiking te maken voor medewerkers in de kinderopvang, waarmee pedagogisch medewerkers suggesties krijgen aangereikt om met name de educatieve kwaliteit van het aanbod beter aan te passen aan de ontwikkelingsbehoeften van baby’s in zowel horizontale als een verticale groepen .

Het rapport “Kwaliteit van de baby-opvang in Nederland” en de aanbiedingsbrief van staatssecretaris Bas van ’t Wout aan de Tweede Kamer staan op de website van de Rijksoverheid.