Herstelaanbod GGD Landelijk Instrument

Herstelaanbod GGD Landelijk Instrument

Vanaf 1 april 2019 is ook voor de GGD Amsterdam het herstelaanbod een onderdeel van de standaard werkwijze. Hiermee is het herstelaanbod een landelijk instrument om de houder de gelegenheid te geven om binnen de onderzoeksperiode geconstateerde overtredingen op te heffen. Het herstelaanbod vervangt het oude overleg en overreding.

Onderstaand in het kort hoe het herstelaanbod werkt.

Werkwijze
Als de toezichthouder tijdens een onderzoek overtredingen constateert, dan bespreekt de toezichthouder dit met de vertegenwoordiger van de houder. De toezichthouder bespreekt ook welke maatregelen binnen welke termijn nodig zijn om de kwaliteit te herstellen. De toezichthouder bevestigt dit schriftelijk.

Binnen de afgesproken termijn kan de houder de maatregelen uitvoeren en dit aan de toezichthouder terugkoppelen. Als het nodig is, kan de toezichthouder een extra bezoek brengen aan de locatie om het herstel te beoordelen.

Als de organisatie binnen de afgesproken termijn de benodigde verbeteringen doorvoert, dan blijft de overtreding wel in het rapport staan, maar wordt ook vermeld dat de overtredingen zijn hersteld. Dit voorkomt handhaving op deze overtredingen. Ook kunnen ouders zien dat de houder weer aan de kwaliteitseisen voldoet.

Het herstelaanbod is geen recht waarop een beroep kan worden gedaan. De toezichthouder beslist of een herstelaanbod wordt gedaan. In beginsel kan bij elk jaarlijks en incidenteel onderzoek een herstelaanbod worden gedaan als er overtredingen zijn. De toezichthouder doet geen herstelaanbod als er sprake is van overtredingen waarbij direct ingrijpen door de gemeente noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld omdat de directe veiligheid of gezondheid in het geding is en de houder dit mogelijk niet uit eigen beweging kan of gaat herstellen. Ook als de houder eerder al in de gelegenheid is gesteld om dezelfde of vergelijkbare overtredingen op te heffen of een overtreding niet (binnen de hersteltermijn) te herstellen is, wordt er geen herstelaanbod gedaan.

De toezichthouder kan een overtreding constateren tijdens het onderzoek op locatie, maar ook op basis van de stukken die na het bezoek worden nagestuurd. Om te zorgen dat er voldoende tijd is om eventuele overtredingen binnen de onderzoekstermijn te herstellen, geeft de toezichthouder eerder een oordeel over de situatie. De kinderopvangorganisatie heeft een beperkte tijd om stukken die niet aanwezig zijn tijdens het onderzoek na te sturen. De termijn hiervoor is afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van de ontbrekende gegevens.

De termijn voor herstel van de overtredingen is maximaal vier weken, maar is afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding en de tijd waarbinnen de maatregelen genomen kunnen worden. Als de directe veiligheid, gezondheid of het welbevinden van de kinderen in het geding is, moet de houder snel maatregelen nemen.

Het herstelaanbod is een aanbod. De kinderopvangorganisatie is niet verplicht om hierop in te gaan. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van het herstelaanbod, kan je dit aan de toezichthouder laten weten.

Toezicht en handhaving Toezicht