Handreiking informatieoverdracht

Handreiking informatieoverdracht

In het besluit kwaliteit kinderopvang is opgenomen dat het KDV in het kader van een doorlopende ontwikkellijn met toestemming van de ouders, informatie over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de basisschool (incl. VE) en de BSO. Ook de BSO kan informatie delen met een basisschool.

Op dit moment is het onvoldoende duidelijk welke informatie de scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van de geldende privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Daarom is door de Rijksoverheid deze handreiking opgesteld. Het doel van de handreiking is om duidelijkheid te scheppen over de eisen die de AVG stelt aan onderlinge informatieoverdracht. Deze handreiking geeft besturen van kinderopvangorganisaties en basisscholen handvatten om met elkaar AVG-conforme afspraken over informatieoverdracht te maken.

Download hier de handreiking.

Beleid & Kwaliteit IKK