Geen herverdeling, wel korting op GOAB-middelen 2018

Geen herverdeling, wel korting op GOAB-middelen 2018

Staatssecretaris Dekker heeft in een brief aan de Kamer laten weten dat de herverdeling van de gelden voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) wordt uitgesteld. Er wordt wel 11 procent gekort.

Dekker heeft besloten de implementatie van een nieuwe verdeelsleutel voor de GOAB-middelen over te laten aan een volgend kabinet. Voor 2018 wordt de huidige verdeling gehanteerd, die is gebaseerd de gewichtenregeling met peildatum 2009. De al eerder voorgenomen bezuiniging gaat wel door. Dat betekent dat veel gemeenten in 2018 te maken krijgen met een korting van 11 procent.

Dekker maakt drie uitzonderingen op deze korting. Het minimumbudget (per gemeente) van € 48.000 wordt gehandhaafd en de 11 procent korting wordt niet toegepast op de extra € 5 miljoen die sinds 2017 in de begroting is opgenomen voor kwaliteitsverbetering in de niet-G37 gemeenten. Daarnaast wordt de 11 procent korting ook niet toegepast op de extra middelen die kleinere gemeenten (niet behorend tot G37 en G86) ontvangen voor de scholing en toetsing van beroepskrachten in de voorschoolse educatie in het taalniveau 3F.

De einddatum van de specifieke Rijkbijdrage voor GOAB wordt met een jaar verlengd tot eind 2018. Dat betekent dat gemeenten de GOAB middelen die in de afgelopen jaren nog niet zijn uitgegeven mogen overhevelen naar 2018.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.