Evaluatie kwaliteitseisen van de Wet IKK

Evaluatie kwaliteitseisen van de Wet IKK

De evaluatie van de kwaliteitseisen van de Wet IKK is in april 2022 afgerond. De effecten van de implementatie van de kwaliteitseisen van de Wet IKK zijn onderzocht door onderzoeksbureau SEO. De BK was als één van de leden van de klankbordgroep betrokken bij de evaluatie kwaliteitseisen van de Wet IKK.

Onderzoeksrapport SEO

Uit het evaluatierapport blijkt dat de geraadpleegde bronnen niet de mogelijkheid geven om harde uitspraken te doen over de effecten van de Wet IKK op de kwaliteit. Voor een aantal kwaliteitseisen kan, volgens SEO, tot op zekere hoogte een uitspraak worden gedaan over het effect. SEO constateert dat er waarschijnlijk een positief effect zichtbaar is bij de coaching van een pedagogisch coach op een kinderopvanglocatie. Pedagogisch medewerkers ervaren de coaching volgens SEO als positief. Naar verwachting is volgens SEO een positief effect zichtbaar bij de verlaagde beroepskrachtkind-ratio (BKR) voor baby’s met invoering van de Wet IKK, waardoor er meer aandacht is voor baby’s. Dit geldt ook voor de volgende drie kwaliteitseisen: het concretiseren van de pedagogische doelen in het beleidsplan, de inzet van een mentor en bij het structureel volgen van het kind. Het evaluatierapport meldt dat deze kwaliteitseisen handvatten bieden om de kwaliteit te versterken. Met betrekking tot de 3-uursregeling en de BKR voor de buitenschoolse opvang stelt SEO dat ze naar verwachting een negatieve bijdrage leveren aan kwaliteit. De 3-uursregeling zorgt voor minder flexibiliteit doordat er vooraf moet worden vastgelegd wanneer een beroepskracht afwezig is. De BKR voor de buitenschoolse opvang is met de invoering van de Wet IKK verhoogd en dat heeft geleid tot grotere groepen en de PM’ers geven aan doordoor meer werkdruk te ervaren.

In het evaluatierapport zijn ook neveneffecten beschreven van de Wet IKK, zoals een verhoogde werk- en regeldruk als gevolg van het invoeren van de kwaliteitseisen. Zoals hierboven beschreven was het lastig voor SEO om harde uitspraken te doen over de effecten van de (verschillende) kwaliteitseisen die met de Wet IKK zijn ingevoerd. Tegelijkertijd blijkt uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang dat de kwaliteit van de kinderopvang in zijn algemeenheid de afgelopen jaren is gestegen. Lees hier het gehele onderzoeksrapport.

Reactie BK

De BK kijkt kritisch naar het onderzoek van SEO. Wij hebben dan ook onze reactie verstuurd naar het ministerie waarin wij o.a. onze vraagtekens kenbaar maken over de hardheid van de uitspraken in het rapport, de manier waarop de input van de Brancheorganisatie Kinderopvang in het rapport is verwerkt. Daarnaast doen we hierin aanbevelingen voor verbeteracties voor de korte termijn en vervolgonderzoek op de lange termijn. Zie hier onze gehele reactie.

Vervolg

In de zomer gaat SZW in overleg met de sector- en toezichtspartijen over de uitkomsten van de evaluatie. De BK is hier ook bij betrokken. Hiermee wordt een vervolgtraject gestart om te onderzoeken of, en eventueel welke, aanpassingen in de kwaliteitseisen doorgevoerd kunnen worden om knelpunten op te lossen. Het evaluatierapport wordt door SZW gezien als een van de bouwstenen voor het gesprek met de sector.

In deze brief informeert minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer over de planning en opzet van de periodieke evaluatie van het kinderopvangbeleid.

Verminderen van werk- en regeldruk

De Wet IKK kent veel goede bepalingen die een impuls hebben gegeven en nog steeds geven aan de kwaliteit van de kinderopvang. Echter, Het huidige personeelstekort leidt tot veel stress bij pedagogisch medewerkers waardoor o.a. de kwaliteit onder druk staat en het risico op uitval van medewerkers wordt vergroot. Pedagogisch medewerkers dragen de last van de uitval van collega’s, de openstaande vacatures en het tekort aan personeel. Zij krijgen te maken met veel verschillende invallers die zijn ook wegwijs moeten maken. Of wanneer er geen inval beschikbaar is, wordt gevraagd of zijzelf meer uren kunnen maken. BK en BMK hebben een aantal maatregelen geformuleerd die de werkdruk bij pedagogisch medewerkers terugdringen en tegelijkertijd recht doen aan de bedoeling van de Wet IKK: hoge kwaliteit leveren voor kinderen. Verlaging van de werkdruk leidt tot minder uitval: dat is ook een van de oplossingen voor het personeelstekort. We willen met deze maatregelen de professionele ruimte van medewerkers verbreden en het vertrouwen in organisaties en medewerkers versterken. Dit alles maakt kinderopvang een fijner vak om in te werken. Lees hier de voorstellen van de BK en BMK voor het verminderen van werk- en regeldruk (en arbeidsmarkttekort).

Beleid & Kwaliteit