Blijf zorgen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

Blijf zorgen voor  kinderen uit kwetsbare gezinnen
#BKinactie

In de afgelopen periode waarin noodopvang werd verzorgd voor zowel kinderen met ouders uit de cruciale beroepen als “kwetsbare kinderen” is duidelijk geworden dat door de Corona-crisis sommige gezinnen in nog grotere problemen kwamen dan voorheen. BMK en BK vragen blijvende aandacht voor de kinderen uit kwetsbare gezinnen, specifiek voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij sluiten ons daarmee aan bij andere landelijke partners zoals de VNG en de PO-Raad.

Actief blijven participeren binnen het sociale netwerk in de gemeente
De VNG roept (medewerkers van) gemeenten, scholen, kinderopvang, Veilig Thuis, leerplicht en jeugdzorg op om de nieuwe professionele verbanden en contacten die zijn gelegd in de afgelopen periode vooral in stand te houden.  Ook geeft de VNG aan dat de coördinatoren van de noodopvang binnen de veiligheidsregio’s voorlopig nog de regie blijven houden.

Wij vragen aan onze leden om ook in contact te blijven of te komen met het sociale netwerk en met de bestaande en nieuwe professionele verbanden op het gebied van het (jonge) kind, zeker als er zorgen zijn over specifieke gezinnen of kinderen.

Ook kinderopvangorganisaties kunnen met vragen over kinderen uit kwetsbare gezinnen terecht bij de gemeentelijke coördinatoren. Gezamenlijk kan er nagedacht worden over een passend aanbod als kinderen en hun ouders bijvoorbeeld extra opvang of ondersteuning (blijvend) nodig hebben.

Kortom, blijf alert op de thuissituatie en wees actief onderdeel van het sociale netwerk rondom het (jonge) kind. Op die manier levert ook de kinderopvang bij aan meer zicht op de omvang en de aard van de problematiek.

Verdwenen kinderen

Afgelopen tijd is in de media de noodklok geluid over verdwenen kinderen. Zie daarvoor onder andere artikelen op Nu.nl en in de Volkskrant. De BK en BMK hebben enige tijd geleden deelgenomen aan een overleg met onder meer het Ministerie van OCW over deze verdwenen kinderen.

Veel gemeenten benutten allerlei mogelijkheden om toch in contact te komen met deze “verdwenen kinderen/gezinnen”, bijvoorbeeld via leerplicht, kinderwerk, regelmatig overleg met onderwijs en kinderopvang, e.d. Ook hierbij is het van belang dat kinderopvangorganisaties aan de bel trekken bij de gemeentelijke coördinator als zij geen contact krijgen met gezinnen.

Kinderopvangorganisaties zijn afgelopen maanden zeer actief geweest in het contact zoeken en onderhouden met gezinnen. Zij hebben daarmee grote maatschappelijke betrokkenheid getoond. 

 

Beleid & Kwaliteit Coronavirus