Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie gewijzigd

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie gewijzigd

Organisaties die voorschoolse educatie (ve) aanbieden, moeten voldoen aan eisen van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. In juni 2016 is door het ministerie van OCW besloten dat het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie wordt aangescherpt. De wijzigingen in het besluit zijn op 12 mei jl. gepubliceerd in de Staatscourant.Pedagogisch medewerkers moeten als onderdeel van de beroepsopleiding specifieke scholing op het gebied van ve hebben gevolgd in de vorm van een keuzedeel, en dat met een voldoende hebben afgerond. Als de specifieke scholing ve geen onderdeel uitmaakte van de beroepsopleiding, moet  aantoonbaar bijscholing ve met voldoende resultaat zijn gevolgd. Die scholing bestaat uit minimaal 12 dagdelen.

De pedagogisch medewerkers moeten aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Voor de G37 en G86 (grote en middelgrote gemeenten) gaat deze wettelijke eis per 1 augustus 2017 in. Deze eis was voor hen al van kracht op basis van eerder gemaakte bestuursafspraken. Pedagogisch medewerkers in de G-overig (kleine gemeenten) hebben tot 1 augustus 2019 de tijd om aan deze eis te gaan voldoen.  

Er worden in het gewijzigde Besluit ook nadere eisen gesteld aan het pedagogisch beleidsplan en aan het opleidingsplan.

Het gewijzigde Besluit en de toelichting daarop vindt u hier.

Binnenkort publiceren we een factsheet waarin alle wijzigingen en het tijdpad van invoering overzichtelijk op een rij staan.

Ondersteuningstraject vve

Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang voeren gezamenlijk een Ondersteuningstraject VVE uit. We organiseren vóór en na de zomer regiobijeenkomsten over de taaleis 3F voor de G-overig. Natuurlijk komt het gewijzigde Besluit dan ook aan de orde. De vooraankondiging voor de bijeenkomsten volgt binnenkort