Permanente Educatie, een terugblik en vooruitblik

14 december 2016

Permanente Educatie, een terugblik en vooruitblik

De pilot PEPP (Permanente Educatie Pedagogisch Professionals) heeft er bijna het tweede jaar opzitten. Een enerverend traject, waarin zowel initiatiefnemer (de Brancheorganisatie Kinderopvang), werkgevers en werknemers voortdurend nieuwe kennis en inzichten opdoen. Tijd voor een update en vooruitblik!

Wat heeft PEPP in deze eerste fase bereikt? Een greep uit de eerste resultaten:
- Een inhoudelijk kader is ontwikkeld (de kennismatrix en een aanbodvisie) waarin de te ontwikkelen leergebieden in beeld zijn gebracht.
- Modules zijn en worden ontwikkeld op deze leergebieden, waarin inhoudelijke kennis en inzichten zijn gebundeld.
- Proeftoetsen en eindtoetsen zijn opgesteld voor de modules.
- Een online platform is ontwikkeld (www.pepp.pro), waarop professionals kennis en informatiebronnen kunnen vinden, proeftoetsen kunnen maken en met elkaar kunnen overleggen en samenwerken.
- Ruim 1500 deelnemers van meer dan 60 organisaties zijn aangemeld en actief op het platform.
- Ruim 3000 proeftoetsen zijn afgelegd en ruim 500 eindtoetsen gemaakt.
- Op 14 oktober 2016 zijn de eerste certificaten uitgereikt.

Samen leren loont
Dat zijn nog maar de meetbare resultaten. Nieuwe inzichten worden opgedaan en uitgewisseld binnen de AGOOP (de denktank uit het werkveld) over de inhoud, maar ook over het proces van leren in de branche. Zo samenwerken aan je vak biedt grote toege­voeg­de waarde. De lerende organisatie die wíj nodig hebben, heeft ook zulk imple­men­ta­tie­overleg nodig, zonder kinderen: 'wat betekent dit nieuwe inzicht voor onze praktijk?' Het gaat in dit vak niet alleen om de nieuwste kennis hebben, maar juist om verbeterd kunnen handelen, op basis van die nieuwe kennis: anders werken bij het verschonen, anders werken bij het aanbieden van activiteiten, anders coachen, noem maar op. Gedragsverandering vraagt tijd en begeleiding. Eerst met elkaar, om de vernieu­wing te begrijpen en het verschil duidelijk te krijgen, en vervolgens met coaching in de praktijk, waar je ook elkaar feedback kunt geven op basis van gezamenlijk overleg en nieuwe afspraken. Dat is die nieuwe manier van samen leren en werken, die past bij deze tijd.

Maar… permanente educatie kost ook wat!
Er zijn verschillende kosten aan PEPP verbonden.
- Abonnementskosten per deelnemer, om het platform www.pepp.pro te kunnen onderhouden en ontwikkelen.
- Kosten verbonden aan het afleggen van eindtoetsen voor het behalen van de PE-certificaten.
- En de meer verborgen kosten voor coaching en kindloos overleg,  waar de nood­zakelijke brug geslagen wordt van nieuwe kennis en inzichten naar verbeterd handelen.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat we met deze kosten niet alleen investeren in de professionals uit de sector, maar even zo goed in de kinderen en de vaardigheden van nieuwe generaties. Goed nieuws dus, omdat voor elke euro zowel de MBO-er als het kind ontwikkelopbrengst krijgt en omdat we de nieuwe breininzichten al meteen zo goed kunnen gebruiken!

Werkgevers en werknemers die mee doen, zijn over de inhoud en werkwijze enthousiast. We zien dat de olievlek zich uitspreidt. De zorgen zitten bij de extra kindloze uren met begeleiding, want kleine ondernemers kunnen die niet zonder meer opbrengen uit de hogere bezettingsgraad van hun oppervlak. Dat oppervlak is immers ook beperkt.

 

Werknemers onderschrijven zelf ook het belang van permanente educatie. Uit een enquête onder deelnemers van PEPP blijkt dat 75% van hen aangeeft ‘nieuwsgierig te zijn naar de nieuwe ontwikkelingen in mijn vak’. Hetzelfde aantal respondenten vindt dat permanente educatie (PE) ‘goed is voor de toekomst van de kinderopvang: ‘we dragen zo bij aan het verhogen van de kwaliteit.’ Van de 395 respondenten geven slechts 9 deelnemers PE te zien als een door de werkgever gestelde verplichting. Dit stemt positief, want bij PEPP zijn we ervan overtuigd dat de moti­va­tie om te leren vanuit de professionals zelf moet komen.
Ook het ministerie van SZW vindt Permanente Educatie belangrijk. Zo zijn de eerste certificaten gevierd met een uitreiking op het ministerie.

Dus: hoe gaat PEPP nu verder?
De huidige pilot is nog iets verlengd en wordt in het voorjaar van 2017 afgerond. Alle aangemelde deelnemers kunnen in de komende maanden proeftoetsen en een eindtoets afleggen (nog een kleine 1000 beschikbaar).
Het bestuur van de Brancheorganisatie Kinderopvang is akkoord met de oprichting van de  Stichting Permanente Educatie Kinderopvang (STIPEK) ten behoeve van de gehele sector (met o.a. zowel een zetel voor de werkgevers als werknemers in het bestuur). Het intellectueel eigendom dat het project heeft opgeleverd wordt overgedragen naar STIPEK. Dit is geheel zoals het in het projectplan uit 2014 was voorzien. PEPP is daarmee begin 2017 klaar voor gebruik door het werkveld en voor nieuwe deelnemers zich dan kunnen aanmelden tegen betaling van het abonnementsgeld.

Met de diverse betrokkenen zijn in 2017 nog afspraken te maken over het invoerings­traject van PEPP (hoeveel modules per jaar, welke modules eerst, wie betaalt wat etc). 
De brug slaan van de voorbereidingsfase naar staande praktijk wordt de opgave van 2017. Daarbij is nog een aantal hobbels te nemen. Een ding is zeker: er is noodzaak, veel enthousiasme en bereidheid van vele kanten. De ontwikkeling die in gang is gezet resulteert in een permanent lerende sector, ten behoeve van kind én professional. Dat is iets waar wij allen trots op mogen zijn. Het PEPP-team houdt u graag aangehaakt bij alle ontwikkelingen!