Internetconsultatie Besluit Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

07 december 2016

Internetconsultatie Besluit Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

Het concept-besluit IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) en het concept-besluit Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk staan online voor internetconsultatie. In de AMvB worden de onderdelen van het IKK akkoord verder uit gewerkt.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties hun mening geven via deze internetconsultatie. Dit kan tot 9 januari 2017. In de AMvB worden onder andere de vier opvoedingsdoelen uitgewerkt en de beroepskracht-kindratio, pedagogisch beleid, veiligheids- en gezondheidsbeleid, meldcode kindermishandeling en eisen aan ruimten en mentoren voor kinderen. Wij hebben als brancheorganisatie mee gesproken over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), samen met vijf andere partijen, BMK, BOink, Sociaal Werk Nederland, FNV en CNV. De Brancheorganisatie Kinderopvang en deze vijf partijen voeren nog gesprekken over de tabellen waarin de doorwerking van de aangepaste beroepskracht-kindratio voor baby’s is verwerkt. De AMvB treedt op 1 januari 2018 in werking en wordt 1 juli 2017 gepubliceerd. De convenantpartijen, waaronder de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft de opstelling van de AMvB op de voet gevolgd om zeker te zijn dat de afspraken uit het IKK akkoord goed verankerd zijn.

Ontwerp besluit harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
Ook voor de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is een internetconsultatie online gezet. Het gaat hier enkel om technische wijzigingen. Eerder gaven wij op onze site al een reactie op de concept wet.

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Ontwerpbesluit hamonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk