Verdeling budget 2017 gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Verdeling budget 2017 gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

De Rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) worden in 2017 verdeeld over alle gemeenten. In de afgelopen jaren kregen de G37 en de G86 extra middelen voor investeringen in toetsing en scholing van de taaleisen (3F voor spreekvaardigheid en leesvaardigheid). Vanaf 2017 worden de extra middelen die de G86 de afgelopen 4 jaar kregen, overgeheveld naar de overige goab-gemeenten (G-overig). Het gaat om een bedrag van 4.7 miljoen. In de Rijksbegroting is bovendien € 5 miljoen extra opgenomen voor de G-overig.
De verlenging van de huidige goab-toekenningsperiode naar 2017, de toekenning van de extra € 5 miljoen en de verschuiving van de € 4,7 miljoen voor het taalniveau 3F is opgenomen in het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, dat onlangs in het Staatsblad is gepubliceerd 

Bijgaand staan de bedragen die in 2017 worden toegekend aan de afzonderlijke gemeenten. In kolom C staat (vetgedrukt) het totale OAB budget dat aan een gemeente wordt uitgekeerd in 2017. In de kolommen E en F staat welke extra’s er zijn toegevoegd voor respectievelijk de 3F middelen en de extra’s vanuit de € 5 miljoen.

N.B: de beschreven bedragen zijn onder voorbehoud van de officiële beschikkingen van DUO.

Voor- en Vroegschoolse Educatie