Brancheorganisatie Kinderopvang steunt wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelwerk

14 november 2016

De Brancheorganisatie Kinderopvang en haar meer dan 1000 leden staan volledig achter het wetsvoorstel van de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van minister Asscher van het ministerie van SZW. De brancheorganisatie Kinderopvang kan zich helemaal vinden in de reactie van minister Asscher naar aanleiding van het advies van de Raad van State. De voortvarendheid van de minister om de harmonisatie zo snel mogelijk door te zetten juicht de brancheorganisatie toe.

Met het wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk worden de verschillen tussen de kinderopvang en peuterspeelzalen weggenomen. De harmonisatie zorgt voor meer eenduidigheid in regelgeving, gelijke kwaliteitseisen voor alle voorzieningen en een financieringssysteem dat voor beide opvangvormen gelijkwaardig  is. Nu maken werkende ouders in de praktijk zowel gebruik van kinderopvang als van peuterspeelzaalwerk, maar de financiële toegankelijkheid van beide voorzieningen is niet gelijk voor hen. Voor de opvang in een kinderdagverblijf bestaat het recht op kinderopvangtoeslag vanuit het Rijk en voor de opvang in een peuterspeelzaal wordt de hoogte van vergoeding vastgesteld door gemeenten. De gemeentelijke eigen bijdrage voor de ouders wordt per gemeente vastgesteld, waardoor grote verschillen ontstaan in de eigen bijdrage van de ouders. De brancheorganisatie vindt dit een ongewenste situatie. Door ook de financiering te harmoniseren komt er een gelijkspeelveld voor alle partijen. De financiering van de kinderopvangtoeslag wordt voor ouders waar beide partners werken gelijk getrokken ongeacht of zij kiezen voor peuterspeelzaal of kinderopvang. De financiering voor peuters (slechts 20%) waar niet beide ouders werken komt de financiering vooralsnog vanuit de gemeente.  De kinderopvang is er voor alle kinderen we moeten integratie bevorderen. De harmonisatie zal een belangrijke bijdrage leveren aan de integratie, gelijk speelveld op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid. De brancheorganisatie schaart zich ook unaniem achter het uitgangspunt van het ministerie voor keuzevrijheid  en werkt hierin graag samen met ouders, gemeenten en onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen al op hele jonge leeftijd kunnen kiezen en gebruik kunnen maken van een uitstekend ontwikkelingsgericht aanbod op maat. De harmonisatie voorkomt de ongewenste versnippering van voorzieningen van jonge kinderen.

De kinderopvangsector heeft overigens niet stilgezeten: in aanloop naar de invoering van de wet. 50% van de peuterspeelzalen zijn al geharmoniseerd, eind maart 2016 was in bijna de helft van alle gemeenten het peuterspeelzaalwerk omgevormd naar dezelfde regelgeving als voor Kinderopvang. Nog eens één derde van de peuterspeelzaallocaties heeft plannen om binnen een jaar te harmoniseren. De Brancheorganisatie signaleert dat ongeveer 40.000 peuters ( 20%) niet naar een peutervoorziening gaan en wil een passend aanbod voorzien voor geïnteresseerde ouders. De brancheorganisatie is dan ook in gesprek met de ministeries van OCW en SZW om kinderopvang/kindcentra nog toegankelijker te maken voor alle kinderen. 

Gerelateerde dossiers Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk