Voor- en Vroegschoolse Educatie

De voor- en vroegschoolse educatie (vve) staat volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk belang ervan. De overheid wil de opbrengsten van vve vergroten door de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en daarmee van het aanbod verder te versterken. Brancheorganisatie Kinderopvang voert samen met SWN en BMK een Ondersteuningstraject uit. In dit dossier vindt u handreikingen en algemene beleidsinformatie over vve. Ook worden in dit kader bijeenkomsten georganiseerd.

FAQ

Het ministerie van OCW heeft in een factsheet op een rij gezet met welke diploma’s of certificaten aantoonbaar gemaakt kan worden wanneer je aan taalniveau 3F voldoet. Deze ‘Factsheet over de aantoonbaarheid van taalniveau 3F’ is op deze site te vinden bij de documenten in het dossier Voor- en vroegschoolse educatie.


De landelijke vastgestelde eisen zijn als volgt:

Pedagogisch medewerkers die in een VVE-groep werken, moeten beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge vaardigheden (spreken, luisteren en gesprekken voeren) en voor leesvaardigheid. Deze eis geldt met ingang van 1 augustus 2017 voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de G37 en de G86. Voor medewerkers in de overige gemeenten gaat deze eis per 1 augustus  2019 in.

Gemeenten kunnen aanvullende eisen stellen. Er zijn bv. gemeenten die niveau 2F voor schrijven verplicht stellen.

In de Kieswijzers taaltoetsen en de Kieswijzer taaltrainingen vind je meer informatie over het taalniveau. Je vindt de Kieswijzers op deze site bij de documenten in het dossier Voor- en vroegschoolse educatie.