Dossier

De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk belang ervan. De overheid wil de opbrengsten van voorschoolse educatie (VE) vergroten door de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en het aanbod verder te versterken. Via een wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (mei 2017) zijn extra eisen gesteld aan de VE-scholing van pedagogisch medewerkers, het pedagogische beleid en het opleidingsbeleid. Vanaf augustus 2017 is in de grotere gemeenten (G37 en de G86) de verplichting ingevoerd om te voldoen aan taalniveau 3F voor Mondelinge vaardigheden en Lezen. Per 1 augustus 2019 is deze eis ook in de overige gemeenten van kracht. In oktober 2019 is een nieuwe wijziging van het Besluit gepubliceerd. Hiermee worden nieuwe kwaliteitsmaatregelen ingevoerd. Per 1 augustus 2020 moet er in de leeftijdsperiode 2,5 – 4 jaar minimaal 960 uur VE-aanbod zijn voor ieder kind met een doelgroep indicatie. Per 1 januari 2022 wordt de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op een VE-groep verplicht. De norm voor die inzet is 10 uur per doelgroepkind op jaarbasis en komt bovenop de norm die vanuit de Wet IKK geldt. Brancheorganisatie Kinderopvang voert samen met SWN een Ondersteuningstraject uit. In dit dossier vind je handreikingen en algemene beleidsinformatie over VVE. We organiseren bijeenkomsten en de helpdesk is bereikbaar voor vragen.